Вход

Антимонопольне на конкурентне право

Шпаргалка по праву и законодательству
Дата добавления: 20 августа 2011
Язык шпаргалки: Украинский
Word, doc, 56 кб
Шпаргалку можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу

Зміст

1. Державне регулювання природних монополій

2. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції

3. Антимонопольний комітет України,його правовий статус

 

1. Державне регулювання природних монополій

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону про природні монополії.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб´єктів природних монополій може здійснюватися органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Прикладом може слугувати діяльність тепломереж по наданню послуг централізованого постачання теплової енергії або водоканалів по централізованому водопостачанню і водовідведенню, яка регулюється нормативними актами облдержадміністрацій, міських рад і їх виконкомів, райдержадміністраціями.

Державний контроль за дотриманням конкурентного законодавства в сферах природних монополій здійснюється АМКУ відповідно до його компетенції.

Громадський контроль за діяльністю суб´єктів природних монополій здійснюють об´єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством. Органи, що регулюють діяльність суб´єктів природних монополій, сприяють здійсненню об´єднаннями споживачів громадського контролю за діяльністю суб´єктів природних монополій.

Діяльність суб´єктів природних монополій, а також діяльність суб´єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню.

Предметом регулювання діяльності суб´єктів природних монополій є:

—ціни (тарифи) на товари, які виробляються суб´єктами природних монополій;

—доступ споживачів до товарів, які виробляються (реалізуються) суб´єктами природних монополій;

—інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Регулювання діяльності суб´єктів природних монополій здійснюється на основі принципів гласності і відвертості процедур регулювання, адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб´єкт природної монополії, самоокупності суб´єктів природних монополій, стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них, забезпечення захисту прав споживачів.

При регулюванні цін (тарифів) на товари суб´єктів природних монополій відповідними органами враховуються витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва і обігу; податки і збори (обов´язкові платежі) до бюджетів і до державних цільових фондів; вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування; потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів; очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів; відповідність якості товарів, які виробляються (реалізуються), потребам споживачів та інші чинники.

Суб´єкти природних монополій у своїй діяльності зобов´язані керуватися наступним:

1.Дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки і якості товару, а також інших умов і правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності в сферах природних монополій і на суміжних ринках.

2.Вести окремий бухгалтерський облік по кожному виду діяльності, який підлягає ліцензуванню.

3.Забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не створювати перешкод для реалізації угод між виробниками, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, і споживачами.

4.Надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи і інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах і в терміни, встановлені відповідними органами.

5.Забезпечувати посадовцям органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів і інформації, що необхідні для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об´єктів, устаткування і земельних ділянок, які знаходяться в їх власності або в користуванні.

6.Суб´єкти природних монополій не можуть чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

Останнє пояснюється відсутністю конкуренції на відповідному товарному ринку.

 

2. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

 Про захист від недобросовісної конкуренції

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР

 N 237/96-ВР від 07.06.96, ВВР, 1996, N 36, ст.165 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

 N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274

 N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51

 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

 N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 15, ст.204 }

 

 { У тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)"

 і "підприємницька діяльність" в усіх відмінках і числах  замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання" та  "господарська діяльність" у відповідному відмінку і числі  згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.  Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

 

 Г л а в а 1

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Недобросовісна конкуренція  Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }  Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону. { Частина друга статті 1 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }  Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). { Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Стаття 2. Застосування Закону

 Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

 Стаття 3. Законодавство України про захист від  недобросовісної конкуренції   Відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), "Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року" ( 995_123 ), міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 689-VI ( 689-17 ) від 18.12.2008 }

 

3.Антимонопольний комітет України,його правовий статус

Контроль за дотримання антимонопольного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється Антмонопольним комітетом України. Його правове становище визначене законами “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про захист економічної конкуренції” та “Про Антимонопольний комітет України”, а процесуальна діяльність щодо розгляду справ регламен-згаданими раніше Тимчасовими правилами розгляду про порушення антимонопольного законодавства України.

Антимонопольний комітет України Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються Законом України “Про Антимонопольний комітет України”, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

© Рефератбанк, 2002 - 2017