Вход

Удосконалення державного управління щодо підвищення рівня зайнятості населення України

Дипломная работа
Страниц 108
Вы будете перенаправлены на сайт нашего партнёра, где сможете оформить покупку данной работы.
5 500руб.
КУПИТЬ

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..……5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ………………………………………………….10
1.1. Зайнятість населення: сутність, принципи та види………………...10
1.2. Державна політика зайнятості населення та механізм здійснення державного управління зайнятістю населення …………………………19
1.3. Нормативно-правове забезпечення державного управління зайнятістю населення …………………………………….........................28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ……………………….……………………….………………………...38
2.1. Розгляд функцій органів державного управління щодо підвищення рівня зайнятості в Україні………………………………………………..38
2.2. Сучасний стан зайнятості населення України як результат діяльності органів державного управління……………………………...47
2.3. Впровадження заходів державного управління щодо підвищення зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Харківської області)…………………………………………………..………………...60
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ….71
3.1. Механізм покращення роботи органів державного управління щодо підвищення рівня зайнятості населення України………………………71
3.2. Розробка й впровадження інноваційної моделі функціонування Державної служби зайнятості України………………………………….79
3.3. Застосування зарубіжного досвіду підвищення ефективності державної політики зайнятості населення…………………...………….87
ВИСНОВКИ……………………….……………………………………………..96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….……………..100

Фрагмент работы для ознакомления

2.3. Впровадження заходів державного управління щодо підвищення зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Харківської області)
Перед аналізом ефективності роботи служби зайнятості Харківської області щодо підвищення рівня зайнятості населення варто розглянути структуру цього органу.
В структуру служби зайнятості Харківської області входять: Харківський обласний центр зайнятості – робочий орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (16 відділів), 2 міські центри зайнятості, 5 міськрайонних центрів зайнятості, 22 районні центри зайнятості [24].
Реалізація державної політики зайнятості у Харківській області спрямована на виконання заходів державних та регіональних програм зайнятості населення, передусім на виконання активних заходів щодо зайнятості населення. необхідність яких спричинена особливостями функціонування ринку праці в Харківській області (таблиця 2.6) [32].
Таблиця 2.6

Список литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аншина Н. Вдосконалення державного регулювання зайнятості молоді / Н. Аншина // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 4. – С. 14–22.
2. Бажан І. І. Трудовий потенціал України: формування та використання: [монографія] / І. І. Бажан. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2011. – 144 с.
3. Баланда А. Удосконалення державного регулювання самзайнятості / А. Баланда // Україна: аспекти праці. – 2012. –№ 8. – С. 3–7.
4. Бандур С. І. Механізм регулювання ринку зайнятості населення: проблеми формування, складові, стратегічні завдання [навч. посіб.] / С. І. Бандур. – Тернопіль.: Підручники і посібники, 2010. – 220 с.
5. Баранчак С. Ю. Механізм регулювання процесу зайнятості на регіональному ринку праці /С. Ю. Баранчак // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні: зб. наук. пр. – Острог: Острозька академія. – 2011. – №. 6. – С. 319–330.
6. Безтелесна Л. І. Державне регулювання зайнятості [навч. посіб.] / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик. – Рівне: НУВГП, 2011. – 210 с.
7. Богиня Д. П. Основи економіки праці [навч. посіб.] / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К.: Знання – Прес, 2005. – 313 с.
8. Буряк П. Важелі державного регулювання зайнятості в перехідній економіці України / П. Буряк // Проблеми економічної інтеграції в Європейський Союз : Європейські студії. – 2011. – № 15. – С. 102–105.
9. Василишин Р. О. Вплив нормативно-правового фактора на формування та розвиток зайнятості / Р. О. Василишин // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи”. – Хмельницький: ХІЕІІ. – 2011. – С. 182–190.
10. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості [навч. посіб.] / В. С. Васильченко . – К. : КНЕУ, 2011. – 252 с.
11. Вдовиченко А. М. Ринок праці / А. М. Вдовиченко. – К.: «Урожай», 2009. – 216 с.
12. Вдовіна Г. О. Аналіз ринку праці: пропозиція та попит на неї [навч. посіб.] / Г.О.Вдовіна. – Л.: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 145 с.
13. Вірт Ю. П. Шляхи і напрямки державного регулювання ринку праці в Україні в умовах економічної кризи / Ю. П. Вірт, Н. М. Заярна // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2013. − Вип. 20. − С. 195–198.
14. Вовканич С. П. Структура та особливості мотивації самозайнятості / С. П. Вовканич // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 121–123.
15. Волкова А. В. Ринок праці [навч. посіб.] / А. В. Волкова. – Київ: Екмо, 2009. – 366 с.
16. Гармідер Л. Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини [навч. посіб.] / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова. – Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2009. – 638 с.
17. Гейц В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2012. – 1008 с.
18. Герасимчук В. І. Проблеми трансформації зайнятості і розвитку ринку праці України (методологія, аналіз, шляхи вдосконалення). / В. І. Герасимчук. – К. : Вид-во ТОВ “ПРИНТ ЕКСПРЕС”, 2011.– 503 с.
19. Гнибіденко І. Ф. Нові теоретико-методологічні аспекти дослідження властивостей та функцій сфери зайнятості / І. Ф. Гнибіденко // Проблеми науки.– 2013. – № 2. – C. 2–9.
20. Горілий А.Г. Економіка ринків праці[навч. посіб.] / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2010. – 156 с.
21. Гречишкін В. Удосконалення державного управління зайнятістю населення / В. Гречишкін // Україна: aспекти праці. – 2012. – № 6. – С. 17–19.
22. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [підручник] / І. Гнибіденко, О.А. Грішнова. – К. : Знання, 2009. – 535 с.
23. Гуць М. Аналіз Харківського регіонального ринку праці / М. Гуць // Україна: аспекти праці. – 2012.–№ 2. – С. 13–18.
24. Державна служба зайнятості України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
25. Динаміка основних показників щодо надання соціальних послуг незайнятим громадянам за 1991-2012 рр. (річні дані): Статистика та аналітика [Електронний ресурс] / Харківський регіональний центр зайнятості – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
26. Динаміка та збалансованість зареєстрованого ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі за 2000-2012 рр.: Статистика та аналітика [Електронний ресурс] / Харківський регіональний центр зайнятості – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
27. Дорогунцов С. І. Проблема державного регулювання регіональної структури економіки і зайнятості / С. І. Дорогунцов // Зайнятість та ринок праці : міжвід. наук. зб. – К. : РВПС України НАН України. – 2009. – №.7. – С. 3–15.
28. Економіка праці і соціально-трудові відносини [навч. посіб.] / В. М. Ковальов . – К. : Центр навчальної літ-ри, 2011. – 256 с.
29. Економіка праці та соціально-трудові відносини [підручник] / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с.
30. Економічна активність населення України 2010 : стат. зб. / відпов. за вип. Н. В. Григорович. – К. : Державний комітет статистики України, 2012. – 223 с.
31. Економічна активність населення Харківської області у 2012 році / Головне управління статистики у Харківській області. – Харків: Фенікс, 2013. – 132 с.
32. Економічна активність населення, зайнятість та безробіття – 2000-2012 рр.: Статистика та аналітика [Електронний ресурс] / Харківський регіональний центр зайнятості – Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
33. Завіновська Г. Т. Економіка праці [навч. посіб.] / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2013. – 300 с.
34. Інформаційна записка про стан ринку праці станом на 12.06.2013 рік: Статистика та аналітика [Електронний ресурс] / Харківський регіональний центр зайнятості – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
35. Качан, Є.П. Принципи та методи формування регіональної політики ринку праці / Є.П. Качан // Зайнятість та ринок праці: Міжвідом. наук. зб. – К., 2013. – Вип. 15. – С. 3-16.
36. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: від 10.12.1971 № 322-VIII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
37. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : [монографія] / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2005. – 230 с.
38. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : [із змін. та допов.] станом на груд.2010 р. – К. : Український Центр Правничих Студій, 2010. – 122 с
39. Корецька С. Державна політика на ринку праці / С. Корецька // Вісн. НАДУ. – 2013. – № 4. – C.291–296.
40. Кучерявенко Н. П. Державне регулювання економіки: Держава і ринок [підручник] / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2011. – 433 с.
41. Лібанова Е. М. Ринок праці [навч. посіб.] / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
42. Лошенюк, В.Є. Державне регулювання економіки [навч. посіб.] / В.Є. Лошенюк. –Чернівці: Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, 2013. –274 с.
43. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [підручник] / В. М. Лукашевич, С. В. Гриньова. – Львів: Новий світ, 2013. – 248 с.
44. Міністерство соціальної політики України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
45. Мельник С. В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України : моногр. / С. В. Мельник. – К. : Соцінформ, 2009. – 786 с.
46. Мерзляк А. В., Михайлов Є.П. Економіка праці і соціально-трудові відносини [підручник] /А. В. Мерзляк, Є. П. Михайлов. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 240 с.
47. Михасюк І. В. Державне регулювання економіки [підручник] / І. В. Михасюк. – ЛНУ ім. Франка, Львів : Українські технології, 2011. – 640 с.
48. Міненко, В. Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення: теоретичний аспект / В. Л. Міненко // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 2 (36). – С. 5-9
49. Надання послуг державною службою зайнятості незайнятим громадянам у 2012 році : Статистика та аналітика [Електронний ресурс] / Харківський регіональний центр зайнятості – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
50. Осовий Г . В. Соціально-трудові відносини: питання теорії та практики: [навч. посіб.] / Г .В. Осовий, В. І. Жуков та ін. – К. : АПСВ, 2011. – 411 с.
51. Петрова І. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2011. – №6. – С.8–11.
52. Про вдосконалення державного регулювання в сфері зайнятості населення на ринку праці в Україні: Указ Президента України від 11 липня 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – № 5. – С. 19 –21.
53. Про державну службу зайнятості [Електронний ресурс]: Указ Прездента від16.01.2013 № 19/2013. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/19/2013
54. Про зайнятість населення [Електронний ресурс]: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua.
55. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]: Закон України від 02.03.2000 № 1533-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
56. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням [Електронний ресурс]: Закон України від 18.01.2001 № 2240-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
57. Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру[Електронний ресурс]: Постанова КМУ від 20.03.2013 № 175. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/175-2013-%D0%BF
58. Про колективні договори і угоди [Електронний ресурс]: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
59. Про оплату праці [Електронний ресурс]: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
60. Про охорону праці [Електронний ресурс]: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
61. Рудницька, Р. М. Механізми державного управління: сутність i зміст / Р. М. Рудницька, О.Г. Сидорчук, О. М. Стельмах / За наук. ред. д.е.н., проф. М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А.О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 28 с
62. Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання: навч. посіб. / М. В. Семикіна – Кіровоград : Мавік, 2012. – 328 с.
63. Старук М. І. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування [навч. посіб.] / М. І. Старук. – К. : Кондор, 2011. – 178 с.
64. Стеченко, Д.М. Державне регулювання економіки [навч. посіб.] / Д .М. Стеченко. – К.: МАУП, 2012. – 176 с.
65. Титаренко Ю. В. Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення / Ю. В. Титаренко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. /Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т.6. - С. 90–91.
66. Яковлева А. В. Економіка праці [навч. посіб.] /А. В. Яковлева. – К:Економікс, 2009. – 322 с.
67. How to Increase Employment[Електронний ресурс] /S. Becker. – Режим доступу: http://www.becker-posner-blog.com/2009/11/how-to-increase employment--becker.html
68. How to increase employment, and at what cost [Електронний ресурс] /A. Ostin. – Режим доступу: http://economiclogic.blogspot.com/2009/02/how-to-increase-employment-and-at-what.html
69. Increase Productivity and Retention of Entry Level Employees[Електронний ресурс] / P. Schaefer. – Режим доступу: http://www.businessknowhow.com/manage/entry-level.htm
70. Indicators of well-being[Електронний ресурс] /N. Dats. – Режим доступу: http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=13
71. Regional and State Employment and Unemployment Summary[Електронний ресурс] / S. Miller. – Режим доступу: http://www.bls.gov/news.release/laus.nr0.htm
72. Weak jobs growth beyond government's control[Електронний ресурс] / John W. Schoen. – Режим доступу: http://www.nbcnews.com/business/weak-jobs-growth-beyond-governments-control-984986
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТам, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017