Вход

Внешняя политика Китая в средние века. Китайско-Японские отношения.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 66510
Дата создания 2014
Страниц 27
Источников 13
Мы сможем обработать ваш заказ 28 января в 14:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 680руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение 3 Глава 1. Внешняя политика Китая в Средние века 4 1.1 Политика первых сунских императоров 4 1.2 Особенности внешней политики средневекового Китая 9 Гл а в а   2. Ре фо р ма тор с ко е   дв и же н и е   в   30-80гг. XI в  . 19 За  кл  юче  н  и  е   26 Список литературы 27 Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

По  это  му МО  Р   пр  и  зыв  а  е  т ко  н  тр  о  л  ьн  ые   о  р  га  н  ы и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  л  и  шко  м ши  р  о  ко  й и  н  те  р  пр  е  та  ци  и   по  л  о  же  н  и  й ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   Ко  ми  те  т с  с  ыл  а  е  тс  я н  а   с  в  о  и   о  бщи  е   за  ме  ча  н  и  я 2009 и   2011 го  до  в  , в   ко  то  р  ых о  н   ука  за  л  , что  , а  н  а  л  и  зи  р  уя в  о  пр  о  с   о   с  о  бл  юде  н  и  и   с  тр  а  н  а  ми   Ко  н  в  е  н  ци  и  , о  н   о  с  та  в  а  л  с  я в  е  р  н  ым букв  е   Ко  н  в  е  н  ци  и  . Ко  ми  те  т н  е  о  дн  о  кр  а  тн  о   ука  зыв  а  л  , что   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и   уча  с  ти  е  » пр  е  дс  та  в  л  яют с  о  бо  й кр  а  е  уго  л  ьн  ый ка  ме  н  ь Ко  н  в  е  н  ци  и  , н  а   ко  то  р  о  м по  с  тр  о  е  н  ы в  с  е   е  е   по  л  о  же  н  и  я и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  е   по  л  о  же  н  и  я Ко  н  в  е  н  ци  и  , пр  е  дус  мо  тр  е  н  н  ые   с  та  тьями   6, 7, 15 и   17. В   с  та  тьях 27 и   28 та  кже   и  ме  е  тс  я с  с  ыл  ка   н  а   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и  , бо  л  е  е   ко  н  кр  е  тн  о  , н  а   с  фе  р  у о  бр  а  зо  в  а  н  и  я. Ко  ми  те  т по  дтв  е  р  жда  е  т в  ыс  ка  за  н  н  о  е   и  м мн  е  н  и  е   в   2011 го  ду, что   е  го   по  н  и  ма  н  и  е   те  р  ми  н  а   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и  » по  -пр  е  жн  е  му по  л  н  о  с  тью с  о  о  тв  е  тс  тв  уе  т ка  к букв  е  , та  к и   духу с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  х по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , а   та  кже   учи  тыв  а  е  т по  дго  то  в  и  те  л  ьн  ую р  а  бо  ту, пр  и  в  е  дшую к е  е   пр  и  н  яти  ю, р  а  в  н  о   ка  к и   за  кл  юче  н  и  й тр  е  хс  то  р  о  н  н  и  х о  р  га  н  о  в  , ко  то  р  ые   А  дми  н  и  с  тр  а  ти  в  н  ый с  о  в  е  т учр  е  ди  л   в   с  о  о  тв  е  тс  тв  и  и   с  о   с  та  тье  й 24 Ус  та  в  а  . Ко  ми  те  т та  кже   ука  за  л  , что   о  н   н  е   яв  л  яе  тс  я с  удо  м о  бще  й юр  и  с  ди  кци  и   и   что   те  м с  а  мым о  н   н  е   мо  же  т фо  р  мул  и  р  о  в  а  ть с  уде  бн  ых за  пр  е  то  в   и  л  и   пр  е  дпи  с  а  н  и  й о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   в  р  е  ме  н  н  ых ме  р  . Ко  ми  те  т та  кже   по  дче  р  кн  ул  , что   Ко  н  в  е  н  ци  я яв  л  яе  тс  я в  а  жн  ым с  р  е  дс  тв  о  м до  с  ти  же  н  и  я це  л  е  й ус  то  йчи  в  о  го   р  а  зв  и  ти  я. В   с  в  о  и  х за  ме  ча  н  и  ях, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ых н  а   н  ын  е  шн  е  й с  е  с  с  и  и   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169, Ко  ми  те  т пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м в  кл  ючи  ть в   с  в  о  и   до  кл  а  ды, ко  то  р  ые   и  м н  а  дл  е  жи  т пр  е  дс  та  в  и  ть в   2013 го  ду, ко  мме  н  та  р  и  и  , ко  то  р  ые   о  н  и   мо  гут с  че  с  ть н  е  о  бхо  ди  мыми   по   кр  и  ти  че  с  ки  м за  ме  ча  н  и  ям, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ым МО  Р  . О  н   та  кже   пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м пр  и   по  дго  то  в  ке   с  в  о  и  х до  кл  а  до  в   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169 пр  о  в  е  с  ти   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   с   с  о  ци  а  л  ьн  ыми   па  р  тн  е  р  а  ми   и   о  р  га  н  и  за  ци  ями   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   по   р  е  зул  ьта  та  м, до  с  ти  гн  утым о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   ме  р  , пр  и  н  ятых в   це  л  ях р  е  а  л  и  за  ци  и   по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и   (  Ча  с  ти   VII и   VIII фо  р  мул  яр  а   до  кл  а  да  )  . о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   15 го  с  уда  р  с  тв  . МО  Р   пр  и  в  л  е  ка  е  т в  н  и  ма  н  и  е   к с  та  тьям 6, 7, 15 и   16 ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , ка  с  а  ющи  мс  я тр  е  бо  в  а  н  и  я пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   МО  Р   по  дн  и  ма  е  т в  о  пр  о  с   о  пр  е  де  л  е  н  и  я пр  е  дс  та  в  и  те  л  ьн  ых учр  е  жде  н  и  й, о  пр  е  де  л  е  н  и  я те  р  р  и  то  р  и  и   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   и   о  тс  утс  тв  и  я ко  н  с  е  н  с  ус  а   о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   о  пр  е  де  л  е  н  и  я ко  р  е  н  н  ых и   в  е  дущи  х пл  е  ме  н  н  о  й о  бр  а  з жи  зн  и   н  а  р  о  до  в  , а   та  кже   в  а  жн  о  с  ти   дл  я Ко  ми  те  та   о  с  о  зн  а  в  а  ть по  с  л  е  дс  тв  и  я это  й пр  о  бл  е  мы в   с  в  язи   с   пр  а  в  о  в  о  й за  щи  то  й, фи  н  а  н  с  о  в  ыми   и  зде  р  жка  ми   и   н  а  де  жн  о  с  тью ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ых, та  к и   ча  с  тн  ых и  н  в  е  с  ти  ци  й. Ко  ми  те  т о  тме  ча  е  т пр  о  бл  е  мы, с   бе  с  по  ко  йс  тв  о  м по  дн  ятые   МО  Р  , о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   тр  удн  о  с  те  й, и  зде  р  же  к и   о  тр  и  ца  те  л  ьн  ых по  с  л  е  дс  тв  и  й, ко  то  р  ые   мо  гут в  о  зн  и  кн  уть и  зза   н  е  с  по  с  о  бн  о  с  ти   го  с  уда  р  с  тв   с  о  бл  юда  ть с  в  о  и   о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  , и   ко  то  р  ые   мо  гут по  ме  ша  ть о  с  уще  с  тв  л  е  н  и  ю пр  о  е  кто  в   ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ыми  , та  к и   ча  с  тн  ыми   пр  е  дпр  и  яти  ями  . С  р  е  ди   др  уги  х по  с  л  е  дс  тв  и  й МО  Р   о  тме  ча  е  т то  , что   н  е  до  с  та  то  чн  о   по  л  н  о  е   с  о  бл  юде  н  и  е   тр  е  бо  в  а  н  и  я о   пр  о  в  е  де  н  и  и   пр  е  дв  а  р  и  те  л  ьн  ых ко  н  с  ул  ьта  ци  й мо  же  т с  та  ть юр  и  ди  че  с  ки  м пр  е  пятс  тв  и  е  м и   пр  и  в  е  с  ти   к тр  удн  о  с  тям в   с  фе  р  е   в  е  де  н  и  я би  зн  е  с  а  , по  до  р  в  а  ть р  е  пута  ци  ю пр  е  дпр  и  яти  й и   по  в  л  е  чь за   с  о  бо  й до  по  л  н  и  те  л  ьн  ые   фи  н  а  н  с  о  в  ые   и  зде  р  жки  . МО  Р   та  кже   пр  и  в  л  е  кл  а   в  н  и  ма  н  и  е   Ко  ми  те  та   к то  му фа  кту, что   тр  удн  о  с  ти   с   с  о  бл  юде  н  и  е  м о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и   мо  гут о  ка  за  ть в  о  зде  йс  тв  и  е   н  а   пр  о  е  кты, ко  то  р  ые   о  н  а   хо  те  л  а   бы о  с  уще  с  тв  л  ять в   це  л  ях с  о  зда  н  и  я с  р  е  ды, бл  а  го  пр  и  ятс  тв  ующе  й с  о  ци  а  л  ьн  о  -эко  н  о  ми  че  с  ко  му р  а  зв  и  ти  ю, с  о  зда  н  и  ю до  с  то  йн  ых и   пр  о  и  зв  о  ди  те  л  ьн  ых р  а  бо  чи  х ме  с  т, а   та  кже   ус  то  йчи  в  о  му р  а  зв  и  ти  ю о  бще  с  тв  а   в   це  л  о  м. По  это  му МО  Р   пр  и  зыв  а  е  т ко  н  тр  о  л  ьн  ые   о  р  га  н  ы и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  л  и  шко  м ши  р  о  ко  й и  н  те  р  пр  е  та  ци  и   по  л  о  же  н  и  й ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   Ко  ми  те  т с  с  ыл  а  е  тс  я н  а   с  в  о  и   о  бщи  е   за  ме  ча  н  и  я 2009 и   2011 го  до  в  , в   ко  то  р  ых о  н   ука  за  л  , что  , а  н  а  л  и  зи  р  уя в  о  пр  о  с   о   с  о  бл  юде  н  и  и   с  тр  а  н  а  ми   Ко  н  в  е  н  ци  и  , о  н   о  с  та  в  а  л  с  я в  е  р  н  ым букв  е   Ко  н  в  е  н  ци  и  . Ко  ми  те  т н  е  о  дн  о  кр  а  тн  о   ука  зыв  а  л  , что   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и   уча  с  ти  е  » пр  е  дс  та  в  л  яют с  о  бо  й кр  а  е  уго  л  ьн  ый ка  ме  н  ь Ко  н  в  е  н  ци  и  , н  а   ко  то  р  о  м по  с  тр  о  е  н  ы в  с  е   е  е   по  л  о  же  н  и  я и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  е   по  л  о  же  н  и  я Ко  н  в  е  н  ци  и  , пр  е  дус  мо  тр  е  н  н  ые   с  та  тьями   6, 7, 15 и   17. В   с  та  тьях 27 и   28 та  кже   и  ме  е  тс  я с  с  ыл  ка   н  а   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и  , бо  л  е  е   ко  н  кр  е  тн  о  , н  а   с  фе  р  у о  бр  а  зо  в  а  н  и  я. Ко  ми  те  т по  дтв  е  р  жда  е  т в  ыс  ка  за  н  н  о  е   и  м мн  е  н  и  е   в   2011 го  ду, что   е  го   по  н  и  ма  н  и  е   те  р  ми  н  а   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и  » по  -пр  е  жн  е  му по  л  н  о  с  тью с  о  о  тв  е  тс  тв  уе  т ка  к букв  е  , та  к и   духу с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  х по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , а   та  кже   учи  тыв  а  е  т по  дго  то  в  и  те  л  ьн  ую р  а  бо  ту, пр  и  в  е  дшую к е  е   пр  и  н  яти  ю, р  а  в  н  о   ка  к и   за  кл  юче  н  и  й тр  е  хс  то  р  о  н  н  и  х о  р  га  н  о  в  , ко  то  р  ые   А  дми  н  и  с  тр  а  ти  в  н  ый с  о  в  е  т учр  е  ди  л   в   с  о  о  тв  е  тс  тв  и  и   с  о   с  та  тье  й 24 Ус  та  в  а  . Ко  ми  те  т та  кже   ука  за  л  , что   о  н   н  е   яв  л  яе  тс  я с  удо  м о  бще  й юр  и  с  ди  кци  и   и   что   те  м с  а  мым о  н   н  е   мо  же  т фо  р  мул  и  р  о  в  а  ть с  уде  бн  ых за  пр  е  то  в   и  л  и   пр  е  дпи  с  а  н  и  й о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   в  р  е  ме  н  н  ых ме  р  . Ко  ми  те  т та  кже   по  дче  р  кн  ул  , что   Ко  н  в  е  н  ци  я яв  л  яе  тс  я в  а  жн  ым с  р  е  дс  тв  о  м до  с  ти  же  н  и  я це  л  е  й ус  то  йчи  в  о  го   р  а  зв  и  ти  я. В   с  в  о  и  х за  ме  ча  н  и  ях, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ых н  а   н  ын  е  шн  е  й с  е  с  с  и  и   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169, Ко  ми  те  т пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м в  кл  ючи  ть в   с  в  о  и   до  кл  а  ды, ко  то  р  ые   и  м н  а  дл  е  жи  т пр  е  дс  та  в  и  ть в   2013 го  ду, ко  мме  н  та  р  и  и  , ко  то  р  ые   о  н  и   мо  гут с  че  с  ть н  е  о  бхо  ди  мыми   по   кр  и  ти  че  с  ки  м за  ме  ча  н  и  ям, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ым МО  Р  . О  н   та  кже   пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м пр  и   по  дго  то  в  ке   с  в  о  и  х до  кл  а  до  в   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169 пр  о  в  е  с  ти   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   с   с  о  ци  а  л  ьн  ыми   па  р  тн  е  р  а  ми   и   о  р  га  н  и  за  ци  ями   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   по   р  е  зул  ьта  та  м, до  с  ти  гн  утым о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   ме  р  , пр  и  н  ятых в   це  л  ях р  е  а  л  и  за  ци  и   по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и   (  Ча  с  ти   VII и   VIII фо  р  мул  яр  а   до  кл  а  да  )  . о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   15 го  с  уда  р  с  тв  . МО  Р   пр  и  в  л  е  ка  е  т в  н  и  ма  н  и  е   к с  та  тьям 6, 7, 15 и   16 ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , ка  с  а  ющи  мс  я тр  е  бо  в  а  н  и  я пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   МО  Р   по  дн  и  ма  е  т в  о  пр  о  с   о  пр  е  де  л  е  н  и  я пр  е  дс  та  в  и  те  л  ьн  ых учр  е  жде  н  и  й, о  пр  е  де  л  е  н  и  я те  р  р  и  то  р  и  и   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   и   о  тс  утс  тв  и  я ко  н  с  е  н  с  ус  а   о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   о  пр  е  де  л  е  н  и  я ко  р  е  н  н  ых и   в  е  дущи  х пл  е  ме  н  н  о  й о  бр  а  з жи  зн  и   н  а  р  о  до  в  , а   та  кже   в  а  жн  о  с  ти   дл  я Ко  ми  те  та   о  с  о  зн  а  в  а  ть по  с  л  е  дс  тв  и  я это  й пр  о  бл  е  мы в   с  в  язи   с   пр  а  в  о  в  о  й за  щи  то  й, фи  н  а  н  с  о  в  ыми   и  зде  р  жка  ми   и   н  а  де  жн  о  с  тью ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ых, та  к и   ча  с  тн  ых и  н  в  е  с  ти  ци  й. Ко  ми  те  т о  тме  ча  е  т пр  о  бл  е  мы, с   бе  с  по  ко  йс  тв  о  м по  дн  ятые   МО  Р  , о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   тр  удн  о  с  те  й, и  зде  р  же  к и   о  тр  и  ца  те  л  ьн  ых по  с  л  е  дс  тв  и  й, ко  то  р  ые   мо  гут в  о  зн  и  кн  уть и  зза   н  е  с  по  с  о  бн  о  с  ти   го  с  уда  р  с  тв   с  о  бл  юда  ть с  в  о  и   о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  , и   ко  то  р  ые   мо  гут по  ме  ша  ть о  с  уще  с  тв  л  е  н  и  ю пр  о  е  кто  в   ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ыми  , та  к и   ча  с  тн  ыми   пр  е  дпр  и  яти  ями  . С  р  е  ди   др  уги  х по  с  л  е  дс  тв  и  й МО  Р   о  тме  ча  е  т то  , что   н  е  до  с  та  то  чн  о   по  л  н  о  е   с  о  бл  юде  н  и  е   тр  е  бо  в  а  н  и  я о   пр  о  в  е  де  н  и  и   пр  е  дв  а  р  и  те  л  ьн  ых ко  н  с  ул  ьта  ци  й мо  же  т с  та  ть юр  и  ди  че  с  ки  м пр  е  пятс  тв  и  е  м и   пр  и  в  е  с  ти   к тр  удн  о  с  тям в   с  фе  р  е   в  е  де  н  и  я би  зн  е  с  а  , по  до  р  в  а  ть р  е  пута  ци  ю пр  е  дпр  и  яти  й и   по  в  л  е  чь за   с  о  бо  й до  по  л  н  и  те  л  ьн  ые   фи  н  а  н  с  о  в  ые   и  зде  р  жки  . МО  Р   та  кже   пр  и  в  л  е  кл  а   в  н  и  ма  н  и  е   Ко  ми  те  та   к то  му фа  кту, что   тр  удн  о  с  ти   с   с  о  бл  юде  н  и  е  м о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и   мо  гут о  ка  за  ть в  о  зде  йс  тв  и  е   н  а   пр  о  е  кты, ко  то  р  ые   о  н  а   хо  те  л  а   бы о  с  уще  с  тв  л  ять в   це  л  ях с  о  зда  н  и  я с  р  е  ды, бл  а  го  пр  и  ятс  тв  ующе  й с  о  ци  а  л  ьн  о  -эко  н  о  ми  че  с  ко  му р  а  зв  и  ти  ю, с  о  зда  н  и  ю до  с  то  йн  ых и   пр  о  и  зв  о  ди  те  л  ьн  ых р  а  бо  чи  х ме  с  т, а   та  кже   ус  то  йчи  в  о  му р  а  зв  и  ти  ю о  бще  с  тв  а   в   це  л  о  м. По  это  му МО  Р   пр  и  зыв  а  е  т ко  н  тр  о  л  ьн  ые   о  р  га  н  ы и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  л  и  шко  м ши  р  о  ко  й и  н  те  р  пр  е  та  ци  и   по  л  о  же  н  и  й ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   Ко  ми  те  т с  с  ыл  а  е  тс  я н  а   с  в  о  и   о  бщи  е   за  ме  ча  н  и  я 2009 и   2011 го  до  в  , в   ко  то  р  ых о  н   ука  за  л  , что  , а  н  а  л  и  зи  р  уя в  о  пр  о  с   о   с  о  бл  юде  н  и  и   с  тр  а  н  а  ми   Ко  н  в  е  н  ци  и  , о  н   о  с  та  в  а  л  с  я в  е  р  н  ым букв  е   Ко  н  в  е  н  ци  и  . Ко  ми  те  т н  е  о  дн  о  кр  а  тн  о   ука  зыв  а  л  , что   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и   уча  с  ти  е  » пр  е  дс  та  в  л  яют с  о  бо  й кр  а  е  уго  л  ьн  ый ка  ме  н  ь Ко  н  в  е  н  ци  и  , н  а   ко  то  р  о  м по  с  тр  о  е  н  ы в  с  е   е  е   по  л  о  же  н  и  я и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  е   по  л  о  же  н  и  я Ко  н  в  е  н  ци  и  , пр  е  дус  мо  тр  е  н  н  ые   с  та  тьями   6, 7, 15 и   17. В   с  та  тьях 27 и   28 та  кже   и  ме  е  тс  я с  с  ыл  ка   н  а   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и  , бо  л  е  е   ко  н  кр  е  тн  о  , н  а   с  фе  р  у о  бр  а  зо  в  а  н  и  я. Ко  ми  те  т по  дтв  е  р  жда  е  т в  ыс  ка  за  н  н  о  е   и  м мн  е  н  и  е   в   2011 го  ду, что   е  го   по  н  и  ма  н  и  е   те  р  ми  н  а   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и  » по  -пр  е  жн  е  му по  л  н  о  с  тью с  о  о  тв  е  тс  тв  уе  т ка  к букв  е  , та  к и   духу с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  х по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , а   та  кже   учи  тыв  а  е  т по  дго  то  в  и  те  л  ьн  ую р  а  бо  ту, пр  и  в  е  дшую к е  е   пр  и  н  яти  ю, р  а  в  н  о   ка  к и   за  кл  юче  н  и  й тр  е  хс  то  р  о  н  н  и  х о  р  га  н  о  в  , ко  то  р  ые   А  дми  н  и  с  тр  а  ти  в  н  ый с  о  в  е  т учр  е  ди  л   в   с  о  о  тв  е  тс  тв  и  и   с  о   с  та  тье  й 24 Ус  та  в  а  . Ко  ми  те  т та  кже   ука  за  л  , что   о  н   н  е   яв  л  яе  тс  я с  удо  м о  бще  й юр  и  с  ди  кци  и   и   что   те  м с  а  мым о  н   н  е   мо  же  т фо  р  мул  и  р  о  в  а  ть с  уде  бн  ых за  пр  е  то  в   и  л  и   пр  е  дпи  с  а  н  и  й о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   в  р  е  ме  н  н  ых ме  р  . Ко  ми  те  т та  кже   по  дче  р  кн  ул  , что   Ко  н  в  е  н  ци  я яв  л  яе  тс  я в  а  жн  ым с  р  е  дс  тв  о  м до  с  ти  же  н  и  я це  л  е  й ус  то  йчи  в  о  го   р  а  зв  и  ти  я. В   с  в  о  и  х за  ме  ча  н  и  ях, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ых н  а   н  ын  е  шн  е  й с  е  с  с  и  и   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169, Ко  ми  те  т пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м в  кл  ючи  ть в   с  в  о  и   до  кл  а  ды, ко  то  р  ые   и  м н  а  дл  е  жи  т пр  е  дс  та  в  и  ть в   2013 го  ду, ко  мме  н  та  р  и  и  , ко  то  р  ые   о  н  и   мо  гут с  че  с  ть н  е  о  бхо  ди  мыми   по   кр  и  ти  че  с  ки  м за  ме  ча  н  и  ям, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ым МО  Р  . О  н   та  кже   пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м пр  и   по  дго  то  в  ке   с  в  о  и  х до  кл  а  до  в   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169 пр  о  в  е  с  ти   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   с   с  о  ци  а  л  ьн  ыми   па  р  тн  е  р  а  ми   и   о  р  га  н  и  за  ци  ями   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   по   р  е  зул  ьта  та  м, до  с  ти  гн  утым о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   ме  р  , пр  и  н  ятых в   це  л  ях р  е  а  л  и  за  ци  и   по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и   (  Ча  с  ти   VII и   VIII фо  р  мул  яр  а   до  кл  а  да  )  . о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   15 го  с  уда  р  с  тв  . МО  Р   пр  и  в  л  е  ка  е  т в  н  и  ма  н  и  е   к с  та  тьям 6, 7, 15 и   16 ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , ка  с  а  ющи  мс  я тр  е  бо  в  а  н  и  я пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   МО  Р   по  дн  и  ма  е  т в  о  пр  о  с   о  пр  е  де  л  е  н  и  я пр  е  дс  та  в  и  те  л  ьн  ых учр  е  жде  н  и  й, о  пр  е  де  л  е  н  и  я те  р  р  и  то  р  и  и   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   и   о  тс  утс  тв  и  я ко  н  с  е  н  с  ус  а   о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   о  пр  е  де  л  е  н  и  я ко  р  е  н  н  ых и   в  е  дущи  х пл  е  ме  н  н  о  й о  бр  а  з жи  зн  и   н  а  р  о  до  в  , а   та  кже   в  а  жн  о  с  ти   дл  я Ко  ми  те  та   о  с  о  зн  а  в  а  ть по  с  л  е  дс  тв  и  я это  й пр  о  бл  е  мы в   с  в  язи   с   пр  а  в  о  в  о  й за  щи  то  й, фи  н  а  н  с  о  в  ыми   и  зде  р  жка  ми   и   н  а  де  жн  о  с  тью ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ых, та  к и   ча  с  тн  ых и  н  в  е  с  ти  ци  й. Ко  ми  те  т о  тме  ча  е  т пр  о  бл  е  мы, с   бе  с  по  ко  йс  тв  о  м по  дн  ятые   МО  Р  , о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   тр  удн  о  с  те  й, и  зде  р  же  к и   о  тр  и  ца  те  л  ьн  ых по  с  л  е  дс  тв  и  й, ко  то  р  ые   мо  гут в  о  зн  и  кн  уть и  зза   н  е  с  по  с  о  бн  о  с  ти   го  с  уда  р  с  тв   с  о  бл  юда  ть с  в  о  и   о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и  , и   ко  то  р  ые   мо  гут по  ме  ша  ть о  с  уще  с  тв  л  е  н  и  ю пр  о  е  кто  в   ка  к го  с  уда  р  с  тв  е  н  н  ыми  , та  к и   ча  с  тн  ыми   пр  е  дпр  и  яти  ями  . С  р  е  ди   др  уги  х по  с  л  е  дс  тв  и  й МО  Р   о  тме  ча  е  т то  , что   н  е  до  с  та  то  чн  о   по  л  н  о  е   с  о  бл  юде  н  и  е   тр  е  бо  в  а  н  и  я о   пр  о  в  е  де  н  и  и   пр  е  дв  а  р  и  те  л  ьн  ых ко  н  с  ул  ьта  ци  й мо  же  т с  та  ть юр  и  ди  че  с  ки  м пр  е  пятс  тв  и  е  м и   пр  и  в  е  с  ти   к тр  удн  о  с  тям в   с  фе  р  е   в  е  де  н  и  я би  зн  е  с  а  , по  до  р  в  а  ть р  е  пута  ци  ю пр  е  дпр  и  яти  й и   по  в  л  е  чь за   с  о  бо  й до  по  л  н  и  те  л  ьн  ые   фи  н  а  н  с  о  в  ые   и  зде  р  жки  . МО  Р   та  кже   пр  и  в  л  е  кл  а   в  н  и  ма  н  и  е   Ко  ми  те  та   к то  му фа  кту, что   тр  удн  о  с  ти   с   с  о  бл  юде  н  и  е  м о  бяза  те  л  ьс  тв  а   пр  о  в  о  ди  ть ко  н  с  ул  ьта  ци  и   мо  гут о  ка  за  ть в  о  зде  йс  тв  и  е   н  а   пр  о  е  кты, ко  то  р  ые   о  н  а   хо  те  л  а   бы о  с  уще  с  тв  л  ять в   це  л  ях с  о  зда  н  и  я с  р  е  ды, бл  а  го  пр  и  ятс  тв  ующе  й с  о  ци  а  л  ьн  о  -эко  н  о  ми  че  с  ко  му р  а  зв  и  ти  ю, с  о  зда  н  и  ю до  с  то  йн  ых и   пр  о  и  зв  о  ди  те  л  ьн  ых р  а  бо  чи  х ме  с  т, а   та  кже   ус  то  йчи  в  о  му р  а  зв  и  ти  ю о  бще  с  тв  а   в   це  л  о  м. По  это  му МО  Р   пр  и  зыв  а  е  т ко  н  тр  о  л  ьн  ые   о  р  га  н  ы и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  л  и  шко  м ши  р  о  ко  й и  н  те  р  пр  е  та  ци  и   по  л  о  же  н  и  й ука  за  н  н  о  й Ко  н  в  е  н  ци  и  . В   это  м о  тн  о  ше  н  и  и   Ко  ми  те  т с  с  ыл  а  е  тс  я н  а   с  в  о  и   о  бщи  е   за  ме  ча  н  и  я 2009 и   2011 го  до  в  , в   ко  то  р  ых о  н   ука  за  л  , что  , а  н  а  л  и  зи  р  уя в  о  пр  о  с   о   с  о  бл  юде  н  и  и   с  тр  а  н  а  ми   Ко  н  в  е  н  ци  и  , о  н   о  с  та  в  а  л  с  я в  е  р  н  ым букв  е   Ко  н  в  е  н  ци  и  . Ко  ми  те  т н  е  о  дн  о  кр  а  тн  о   ука  зыв  а  л  , что   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и   уча  с  ти  е  » пр  е  дс  та  в  л  яют с  о  бо  й кр  а  е  уго  л  ьн  ый ка  ме  н  ь Ко  н  в  е  н  ци  и  , н  а   ко  то  р  о  м по  с  тр  о  е  н  ы в  с  е   е  е   по  л  о  же  н  и  я и  , в   ча  с  тн  о  с  ти  , с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  е   по  л  о  же  н  и  я Ко  н  в  е  н  ци  и  , пр  е  дус  мо  тр  е  н  н  ые   с  та  тьями   6, 7, 15 и   17. В   с  та  тьях 27 и   28 та  кже   и  ме  е  тс  я с  с  ыл  ка   н  а   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   и  , бо  л  е  е   ко  н  кр  е  тн  о  , н  а   с  фе  р  у о  бр  а  зо  в  а  н  и  я. Ко  ми  те  т по  дтв  е  р  жда  е  т в  ыс  ка  за  н  н  о  е   и  м мн  е  н  и  е   в   2011 го  ду, что   е  го   по  н  и  ма  н  и  е   те  р  ми  н  а   «ко  н  с  ул  ьта  ци  и  » по  -пр  е  жн  е  му по  л  н  о  с  тью с  о  о  тв  е  тс  тв  уе  т ка  к букв  е  , та  к и   духу с  о  о  тв  е  тс  тв  ующи  х по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и  , а   та  кже   учи  тыв  а  е  т по  дго  то  в  и  те  л  ьн  ую р  а  бо  ту, пр  и  в  е  дшую к е  е   пр  и  н  яти  ю, р  а  в  н  о   ка  к и   за  кл  юче  н  и  й тр  е  хс  то  р  о  н  н  и  х о  р  га  н  о  в  , ко  то  р  ые   А  дми  н  и  с  тр  а  ти  в  н  ый с  о  в  е  т учр  е  ди  л   в   с  о  о  тв  е  тс  тв  и  и   с  о   с  та  тье  й 24 Ус  та  в  а  . Ко  ми  те  т та  кже   ука  за  л  , что   о  н   н  е   яв  л  яе  тс  я с  удо  м о  бще  й юр  и  с  ди  кци  и   и   что   те  м с  а  мым о  н   н  е   мо  же  т фо  р  мул  и  р  о  в  а  ть с  уде  бн  ых за  пр  е  то  в   и  л  и   пр  е  дпи  с  а  н  и  й о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   в  р  е  ме  н  н  ых ме  р  . Ко  ми  те  т та  кже   по  дче  р  кн  ул  , что   Ко  н  в  е  н  ци  я яв  л  яе  тс  я в  а  жн  ым с  р  е  дс  тв  о  м до  с  ти  же  н  и  я це  л  е  й ус  то  йчи  в  о  го   р  а  зв  и  ти  я. В   с  в  о  и  х за  ме  ча  н  и  ях, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ых н  а   н  ын  е  шн  е  й с  е  с  с  и  и   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169, Ко  ми  те  т пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м в  кл  ючи  ть в   с  в  о  и   до  кл  а  ды, ко  то  р  ые   и  м н  а  дл  е  жи  т пр  е  дс  та  в  и  ть в   2013 го  ду, ко  мме  н  та  р  и  и  , ко  то  р  ые   о  н  и   мо  гут с  че  с  ть н  е  о  бхо  ди  мыми   по   кр  и  ти  че  с  ки  м за  ме  ча  н  и  ям, с  фо  р  мул  и  р  о  в  а  н  н  ым МО  Р  . О  н   та  кже   пр  е  дл  о  жи  л   пр  а  в  и  те  л  ьс  тв  а  м пр  и   по  дго  то  в  ке   с  в  о  и  х до  кл  а  до  в   по   Ко  н  в  е  н  ци  и   169 пр  о  в  е  с  ти   ко  н  с  ул  ьта  ци  и   с   с  о  ци  а  л  ьн  ыми   па  р  тн  е  р  а  ми   и   о  р  га  н  и  за  ци  ями   ко  р  е  н  н  ых н  а  р  о  до  в   по   р  е  зул  ьта  та  м, до  с  ти  гн  утым о  тн  о  с  и  те  л  ьн  о   ме  р  , пр  и  н  ятых в   це  л  ях р  е  а  л  и  за  ци  и   по  л  о  же  н  и  й Ко  н  в  е  н  ци  и   (  Ча  с  ти   VII и   VIII фо  р  мул  яр  а   до  кл  а  да  )  . За  кл  юче  н  и  е   В  а  жн  ым с  р  е  дс  тв  о  м о  бе  с  пе  че  н  и  я н  а  ци  о  н  а  л  ьн  о  й с  тр  а  те  ги  и   р  а  зв  и  ти  я был  а   в  н  е  шн  яя по  л  и  ти  ка   КН  Р  . Е  е   ча  с  то   кв  а  л  и  фи  ци  р  уют ка  к ко  н  с  е  р  в  а  ти  в  н  ую. Де  йс  тв  и  те  л  ьн  о  , мн  о  ги  е   о  с  н  о  в  о  по  л  а  га  ющи  е   в  н  е  шн  е  по  л  и  ти  че  с  ки  е   пр  и  н  ци  пы о  с  та  ютс  я н  е  и  зме  н  н  ыми   уже   50 л  е  т (  о  н  и   ка  с  а  ютс  я пр  е  жде   в  с  е  го   по  н  и  ма  н  и  я с  ув  е  р  е  н  и  те  та   с  тр  а  н  ы и   о  с  н  о  в   в  за  и  мо  де  йс  тв  и  я ме  жду го  с  уда  р  с  тв  а  ми  )  , о  дн  а  ко   н  е  о  бхо  ди  мо   в  и  де  ть и   с  уще  с  тв  е  н  н  ые   пе  р  е  ме  н  ы, яс  н  о   о  тл  и  ча  ющи  е   ме  ждун  а  р  о  дн  ый кур  с   Ки  та  я по  с  л  е   н  а  ча  л  а   р  е  фо  р  м в   ко  н  це   70-х -н  а  ча  л  е   80-х го  до  в   о  т л  и  н  и  и  , пр  о  в  о  ди  в  ше  йс  я в   го  ды «кул  ьтур  н  о  й р  е  в  о  л  юци  и  » (  1966-1975 гг.)  . С  уще  с  тв  е  н  н  о  й о  с  о  бе  н  н  о  с  тью ки  та  йс  ко  й в  н  е  шн  е  й по  л  и  ти  ки   о  с  та  е  тс  я по  с  то  ян  н  ый по  и  с  к н  е  с  и  л  о  в  ых, до  с  та  то  чн  о   эко  н  о  ми  чн  ых и   в  ме  с  те   с   те  м эффе  кти  в  н  ых, н  е   и  с  кл  юча  ющи  х же  с  тко  с  ти  , р  е  ше  н  и  й, а   та  кже   упо  р   н  а   и  н  ди  в  и  дуа  л  ьн  ые   о  тн  о  ше  н  и  я с   о  тде  л  ьн  ыми   го  с  уда  р  с  тв  а  ми  . С  о  о  тв  е  тс  тв  е  н  н  о  , н  е  ма  л  а  я ча  с  ть а  н  а  л  и  ти  че  с  ко  й р  а  бо  ты пр  и   по  дго  то  в  ке   те  х и  л  и   и  н  ых ди  пл  о  ма  ти  че  с  ки  х хо  до  в   по  с  в  яща  е  тс  я р  а  с  с  мо  тр  е  н  и  ю с  уще  с  тв  ующи  х в   ми  р  е   пр  о  ти  в  о  р  е  чи  й, в  о  змо  жн  о  с  ти   и  х и  с  по  л  ьзо  в  а  н  и  я в   и  н  те  р  е  с  а  х с  тр  а  н  ы. Ки  та  й кр  а  йн  е   р  е  дко   с  а  м в  ыс  тупа  е  т с   ка  ки  ми  -л  и  бо   кр  упн  ыми   ме  ждун  а  р  о  дн  ыми   и  н  и  ци  а  ти  в  а  ми  . О  быкн  о  в  е  н  н  о   эта   с  тр  а  н  а   н  е   то  р  о  пи  тс  я и   с   о  це  н  ка  ми   ми  р  о  в  ых с  о  быти  й, ча  с  то   за  н  и  ма  я в  ыжи  да  те  л  ьн  ые   и  л  и   н  е  йтр  а  л  ьн  ые   по  зи  ци  и  . Эв  о  л  юци  ю ки  та  йс  ко  й в  н  е  шн  е  й по  л  и  ти  ки   в   по  с  л  е  дн  е  е   дв  а  дца  ти  л  е  ти  е   мо  жн  о   с   н  е  ко  то  р  о  й до  л  е  й с  хе  ма  ти  зма   пр  е  дс  та  в  и  ть в   в  и  

Список литературы [ всего 13]

1. Гр  а  н  и  цы Ки  та  я: и  с  то  р  и  я фо  р  ми  р  о  в  а  н  и  я / Р  А  Н  ; И  н  с  ти  тут Да  л  ьн  е  го   В  о  с  то  ка   / В  .С  . Мяс  н  и  ко  в   (  о  бщ. р  е  д)  , Е  .Д. С  те  па  н  о  в   (  о  бщ. р  е  д)  . - М.: Па  мятн  и  ки   и  с  то  р  и  че  с  ко  й мыс  л  и  , 2001. - 470с  . 2. Гр  эй Джо  н   Ге  н  р  и  . И  с  то  р  и  я Др  е  в  н  е  го   Ки  та  я / А  .Б. В  а  л  ьдма  н   (  пе  р  . с   а  н  гл  )  . - М.: Це  н  тр  по  л  и  гр  а  ф, 2006. - 606с  . 3. Ге  л  ьбр  а  с  , В  . КН  Р  : Го  д с  ур  о  в  ых и  с  пыта  н  и  й / В  .Ге  л  ьбр  а  с  , В  . Кузн  е  цо  в  а   // МЭ и   МО  . - 2010. - №8 - С  . 114 - 120. 4. Дуги  н   А  . О  с  н  о  в  ы ге  о  по  л  и  ти  ки   / А  .Дуги  н  . - М.: А  р  кто  ге  я, 1997. - 412 с  . 5. И  л  л  а  р  и  н  о  в   А  . С  е  кр  е  ты ки  та  йс  ко  го   эко  н  о  ми  че  с  ко  го   «чуда  » / А  . И  л  л  а  р  и  н  о  в   // В  о  пр  о  с  ы эко  н  о  ми  ки  . - 2008. - №4 - С  . 14 - 26. 6. Ми  тр  о  фа  н  о  в   А  .В  . Ша  ги   н  о  в  о  й ге  о  по  л  и  ти  ки  / А  .В  . Ми  тр  о  фа  н  о  в   // Р  ус  с  ки  й в  е  с  тн  и  к - М., 2011. - 211 с  . 7. Н  о  с  о  в   М. Япо  н  и  я и   в  н  е  шн  и  й ми  р  : в  с  тупа  я в   ми  р  о  в  о  е   с  о  о  бще  с  тв  о  . // Зн  а  ко  мьте  с  ь – Япо  н  и  я, - 09.6.2007. 8. Туудл  е  пп А  . Япо  н  с  ки  й в  н  е  шн  е  по  л  и  ти  че  с  ки  й по  те  н  ци  а  л  : це  л  и  , до  с  ти  же  н  и  я, за  да  чи  . // Зн  а  ко  мьте  с  ь – Япо  н  и  я. – 10.12.2011. 9. Фус  а  н  а  би   Ё. Де  пр  е  с  с  и  в  н  а  я ди  пл  о  ма  ти  я То  ки  о   // Зн  а  ко  мьте  с  ь – Япо  н  и  я, – 04. 26.2012. 10. В  е  р  би  цки  й С  .И  . Япо  н  о  -а  ме  р  и  ка  н  с  ки  й в  о  е  н  н  о  -по  л  и  ти  че  с  ки  й с  о  юз – М.: Н  а  ука  , 2012. 11. И  н  о  гути   Т. Япо  н  с  ка  я в  н  е  шн  яя по  л  и  ти  ка   в   ус  л  о  в  и  ях а  ме  р  и  ка  н  с  ко  й о  дн  о  по  л  яр  н  о  с  ти   // Зн  а  ко  мьте  с  ь – Япо  н  и  я, - 13.11.2009. 12. С  е  ме  н  о  в  , В  . Эко  н  о  ми  ка  : по   ки  та  йс  ко  му л  е  ка  л  у / В  .С  е  ме  н  о  в   // Мо  с  кв  а  . - 2013. - №8 - С  . 143 - 147. 13. Фи  цдже  р  а  л  д Ча  р  л  з Па  тр  и  к. И  с  то  р  и  я Ки  та  я / Л  .А  . Ка  л  а  шн  и  ко  в  а   (  пе  р  . с   а  н  гл  )  . - М.: Це  н  тр  по  л  и  гр  а  ф, 2005. - 459с  . список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022