Вход

Понятие и виды и структура валютных правоотношений

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 66447
Дата создания 2014
Страниц 26
Источников 10
Мы сможем обработать ваш заказ 9 июня в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 680руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение 3 Глава 1. Понятие и виды и структура валютных правоотношений 5 1.1 Понятие и содержание валютных правоотношений 5 1.2. Субъекты валютного правоотношения 12 1.3 Объекты валютного правоотношения 15 Глава 2. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций 19 Заключение 23 Список использованных источников 26 Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

По  о бще му пр а в и л у в с е  р а с че ты пр и  о с уще с тв л е н и и  в а л ютн ых о пе р а ци й пр о и зв о дятс я фи зи че с ки ми  л и ца ми  – р е зи де н та ми  че р е з ба н ко в с ки е  с че та  в  упо л н о мо че н н ых ба н ка х, по р ядо к о ткр ыти я и  в е де н и я ко то р ых ус та н а в л и в а е тс я Це н тр а л ьн ым ба н ко м Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и . И с кл юче н и е  с о с та в л яют л и шь те  в а л ютн ые  о пе р а ци и , ко то р ые  о с уще с тв л яютс я в  с о о тв е тс тв и и  с  Фе де р а л ьн ым за ко н о м «о  в а л ютн о м р е гул и р о в а н и и  и  в а л ютн о м ко н тр о л е ». Исключение составляют лишь те валютные операции, которые осуществляются в соответствии с Федеральным законом «о валютном регулировании и валютном контроле». К та ко го  р о да  о пе р а ци ям о тн о с ятс я о пе р а ци и : 1)  пе р е да чи  фи зи че с ки м л и цо м – р е зи де н то м в а л ютн ых це н н о с те й в  да р  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и , с убъе кту Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и  и  ( и л и )  мун и ци па л ьн о му о бр а зо в а н и ю; 2)  да р е н и я в а л ютн ых це н н о с те й с упр угу и  бл и зки м р о дс тв е н н и ка м; 3)  за в е ща н и я в а л ютн ых це н н о с те й и л и  по л уче н и я и х по  пр а в у н а с л е до в а н и я; 4)  пр и о бр е те н и я и  о тчужде н и я фи зи че с ки м л и цо м – р е зи де н то м в  це л ях ко л л е кци о н и р о в а н и я е ди н и чн ых де н е жн ых зн а ко в  и  мо н е т; 5)  пе р е в о да  фи зи че с ки м л и цо м – р е зи де н то м и з Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и  и  по л уче н и я в  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и  фи зи че с ки м л и цо м – р е зи де н то м пе р е в о да  бе з о ткр ыти я ба н ко в с ки х с че то в , о с уще с тв л яе мых в  ус та н о в л е н н о м Це н тр а л ьн ым ба н ко м Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и  по р ядке , ко то р ый мо же т пр е дус ма тр и в а ть то л ько  о гр а н и че н и е  с уммы пе р е в о да , а  та кже  по что в о го  пе р е в о да ; 6)  по купки  у упо л н о мо че н н о го  ба н ка  и л и  пр о да жи  упо л н о мо че н н о му ба н ку фи зи че с ки м л и цо м – р е зи де н то м н а л и чн о й и н о с тр а н н о й в а л юты, о бме н а , за ме н ы де н е жн ых зн а ко в  и н о с тр а н н о го  го с уда р с тв а  ( гр уппы и н о с тр а н н ых го с уда р с тв ) , а  та кже  пр и е ма  дл я н а пр а в л е н и я н а  и н ка с с о  в  ба н ки  за  пр е де л а ми  те р р и то р и и  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и  н а л и чн о й и н о с тр а н н о й в а л юты; 7)  р а с че то в  фи зи че с ки х л и ц – р е зи де н то в  в  и н о с тр а н н о й в а л юте  в  ма га зи н а х бе с по шл и н н о й то р го в л и , а  та кже  пр и  р е а л и за ци и  то в а р о в  и  о ка за н и и  ус л уг фи зи че с ки м л и ца м – р е зи де н та м в  пути  с л е до в а н и я тр а н с по р тн ых с р е дс тв  пр и  ме ждун а р о дн ых пе р е в о зка х. Р е зи де н ты и ме ют пр а в о  о с уще с тв л ять р а с че ты че р е з с в о и  ба н ко в с ки е  с че та  в  л юбо й и н о с тр а н н о й в а л юте  с  пр о в е де н и е м в  с л уча е  н е о бхо ди мо с ти  ко н в е р с и о н н о й о пе р а ци и  по  кур с у, с о гл а с о в а н н о му с  упо л н о мо че н н ым ба н ко м, н е за в и с и мо  о т то го , в  ка ко й и н о с тр а н н о й в а л юте  был  о ткр ыт ба н ко в с ки й с че т. За кл юче н и е  В а л ютн ые  пр а в о о тн о ше н и я - это  ур е гул и р о в а н н ые  н о р ма ми  р яда  о тр а с л е й пр а в а , в  то м чи с л е  фи н а н с о в о го  пр а в а , о бще с тв е н н ые  о тн о ше н и я, в о зн и ка ющи е  в  пр о це с с е  о с уще с тв л е н и я в а л ютн ых о пе р а ци й, пр о в е де н и я в а л ютн о го  ко н тр о л я и  р е гл а ме н ти р о в а н и я в а л ютн о го  о бр а ще н и я. Р е гул и р уе т в а л ютн ые  пр а в о о тн о ше н и я За ко н  Р Ф «О  в а л ютн о м р е гул и р о в а н и и  и  в а л ютн о м ко н тр о л е ». Р е гл а ме н та ци я о тн о ше н и й в  о бл а с ти  а ккумул и р о в а н и я, р а с пр е де л е н и я, и с по л ьзо в а н и я де н е жн ых фо н до в  с тр а н ы н е в о змо жн а  бе з с та би л и за ци и  в а л ютн о го  р е гул и р о в а н и я и  ко н тр о л я. В а л ютн а я по л и ти ка  л юбо го  го с уда р с тв а  пр е с л е дуе т це л ь по  с та би л и за ци и  кур с а  н а ци о н а л ьн о й в а л юты, о бе с пе че н и ю е е  ко н в е р ти р уе мо с ти , за щи те  в н утр е н н е го  в а л ютн о го  р ын ка , о бе с пе че н и ю бе с пе р е бо йн о го  фун кци о н и р о в а н и я в а л ютн о -фи н а н с о в о го  ме ха н и зма , пр е с е че н и ю н е за ко н н о го  в ыв о за  ка пи та л о в  за  р убе ж, по дде р жа н и ю с та би л ьн о с ти  пл а те жн о го  ба л а н с а  с тр а н ы. В ыбр а н н ый го с уда р с тв о м кур с  в а л ютн о й по л и ти ки  пр е до пр е де л яе т н а пр а в л е н и я в а л ютн о го  р е гул и р о в а н и я о тн о ше н и й, с кл а дыв а ющи хс я в  да н н о й с фе р е . И та к, н о р мы За ко н а  о  в а л ютн о м р е гул и р о в а н и и  пр и зв а н ы р е гул и р о в а ть о бще с тв е н н ые  о тн о ше н и я, с кл а дыв а ющи е с я в  с в язи  с  о с у-ще с тв л е н и е м в а л ютн ых о пе р а ци й, ко то р ые  в  н а уке  ус л о в н о  пр и н ято  н а зыв а ть в а л ютн ыми  пр а в о о тн о ше н и ями . О с о бе н н о с тью в а л ютн о го  р е гул и р о в а н и я яв л яе тс я е го  ко мпл е кс н а я пр и р о да . Н а зв а н н ый за ко н  и  пр и н ятые  в  с о о тв е тс тв и и  с  н и м по дза ко н н ые  н о р ма ти в н ые  а кты по путн о  р е гл а ме н ти р уют о тн о ше н и я, о по с р е дуе мые  в а л ютн ыми . Р е гл а ме н та ци я в а л ютн ых о тн о ше н и й н е  о гр а н и чи в а е тс я н о р ма ми  да н н о го  за ко н а  и  в  за в и с и мо с ти  о т в и да  в а л ютн о й о пе р а ци и , пр а в о в о го  с та тус а  уча с тн и ко в  та ки х о тн о ше н и й мо же т р е гул и р о в а тьс я н о р ма ми  и н ых о тр а с л е й пр а в а , в  то м чи с л е  фи н а н с о в о го . Н а пр и ме р , пр а в о о тн о ше н и я, с в яза н н ые  с  пр о в е де н и е м в а л ютн ых о пе р а ци й, о по с р е дующи х а ккумул и р о в а н и е , р а с пр е де л е н и е  и  и с по л ьзо в а н и е  бюдже тн ых фо н до в  го с уда р с тв а , будут р е гул и р о в а тьс я ка к н о р ма ми  н а зв а н н о го  за ко н а , та к и  бюдже тн ым за ко н о да те л ьс тв о м. С тр уктур а  в а л ютн ых пр а в о о тн о ше н и й с тр о и тс я с л е дующи м о бр а зо м: К р е зи де н та м о тн о с ятс я: - фи зи че с ки е  л и ца , и ме ющи е  по с то ян н о е  ме с то жи те л ьс тв о  в  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и , в  то м чи с л е  в р е ме н н о  н а хо дящи е с я за  пр е де л а ми  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци я; - юр и ди че с ки е  л и ца , с о зда н н ые  в  с о о тв е тс тв и и  с  за ко н о да те л ьс тв о м Р Ф, с  ме с то н а хо жде н и е м в  Р Ф; - пр е дпр и яти я и  о р га н и за ци и , н е  яв л яющи е с я юр и ди че с ки ми  л и ца ми , с о зда н н ые  в  с о о тв е тс тв и и  с  за ко н о да те л ьс тв о м Р Ф и  с  ме с то н а хо жде н и е м в  Р Ф; - ди пл о ма ти че с ки е  и  и н ые  о фи ци а л ьн ые  пр е дс та в и те л ьс тв а  Р Ф, н а хо дящи е с я за  пр е де л а ми  Р Ф; - фи л и а л ы и  пр е дс та в и те л ьс тв а  за  пр е де л а ми  Р Ф н а зв а н н ых р а н е е  юр и ди че с ки х л и ц, а  та кже  пр е дпр и яти й и  о р га н и за ци й, та ко в ыми  н е  яв л яющи ми с я. К н е р е зи де н та м За ко н  о тн о с и т: - фи зи че с ки х л и ц, и ме ющи х по с то ян н о е  ме с то жи те л ьс тв о  за  пр е де л а ми  Р Ф, в  то м чи с л е  в р е ме н н о  н а хо дящи хс я в  Р Ф; - юр и ди че с ки х л и ц, с о зда н н ых в  с о о тв е тс тв и и  с  за ко н о да те л ьс тв о м и н о с тр а н н ых го с уда р с тв , с  ме с то н а хо жде н и е м за  пр е де л а ми  Р Ф. По д о бъе кта ми  в а л ютн ых пр а в о о тн о ше н и й по н и ма ютс я: - в а л юта  Р Ф; - це н н ые  бума ги  в  в а л юте  Р Ф; - и н о с тр а н н а я в а л юта ; - в а л ютн ые  це н н о с ти . По н яти е м «в а л юта  Р о с с и йс ко й Фе де р а ци и » о хв а тыв а ютс я: - н а хо дящи е с я в  о бр а ще н и и , а  та кже  и зъятые  и л и  и зыма е мые  и з о бр а ще н и я, н о  по дл е жа щи е  о бме н у р убл и  в  в и де  ба н кн о т Це н тр а л ьн о го  ба н ка  Р Ф и  мо н е ты; - с р е дс тв а  в  р убл ях н а  с че та х в  ба н ка х и  и н ых кр е ди тн ых учр е жде н и ях в  Р Ф; - с р е дс тв а  в  р убл ях н а  с че та х в  ба н ка х и  и н ых кр е ди тн ых учр е жде н и ях за  пр е де л а ми  Р Ф н а  о с н о в а н и и  с о гл а ше н и я, за кл юче н н о го  Пр а в и те л ьс тв о м Р Ф и  ЦБ Р Ф с  с о о тв е тс тв ующи ми  о р га н а ми  и н о с тр а н н о го  го с уда р с тв а  о б и с по л ьзо в а н и и  н а  те р р и то р и и  да н н о го  го с уда р с тв а  в а л юты Р Ф в  ка че с тв е  за ко н н о го  пл а те жн о го  с р е дс тв а . По н яти е  «це н н ые  бума ги  в  в а л юте  Р Ф» о зн а ча е т пл а те жн ые  до куме н ты ( че ки , в е кс е л я, а ккр е ди ти в ы и  др .) , фо н до в ые  це н н о с ти  ( а кци и , о бл и га ци и )  и  др уги е  до л го в ые  о бяза те л ьс тв а , в ыр а же н н ые  в  р убл ях. Та ки м о бр а зо м, в а л ютн ые  пр а в о о тн о ше н и я — р а зн о в и дн о с ть о бще с тв е н н ых о тн о ше н и й, с кл а дыв а ющи хс я в  пр о це с с е  пр о в е де н и я в а л ютн ых о пе р а ци й и  р е гул и р уе мых н о р ма ми  р а зл и чн ых о тр а с л е й пр а в а , в  то м чи с л е  фи н а н с о в о го . Список использованных источников 1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, №50, ст. 4859. 2. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2013. 3. Бюджетное право: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Никитина. – М., 2008. 4. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. 5. Вязовский К.О. Административно-правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации. Автореф…. канд. дисс. СПб., 2007. 6. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин ВЛ. Валютное право России. М., 2012. 7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. 8. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М., 2011. 9. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. 10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007 Бюджетное право: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Никитина. – М., 2008. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М., 2011. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М., 2011. Бюджетное право: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Никитина. – М., 2008. Бюджетное право: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Никитина. – М., 2008. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. 2

Список литературы [ всего 10]

1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, №50, ст. 4859. 2. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2013. 3. Бюджетное право: Учеб. для вузов / Под ред. А.М. Никитина. – М., 2008. 4. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. 5. Вязовский К.О. Административно-правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации. Автореф…. канд. дисс. СПб., 2007. 6. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин ВЛ. Валютное право России. М., 2012. 7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. 8. Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М., 2011. 9. Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 2012. 10. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007 список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2023