Вход

Православья

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 556346
Дата создания 2018
Страниц 20
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 июня в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
730руб.
КУПИТЬ

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП 3
1 ПРАВОСЛАВ’Я 7
2 ПРАВОСЛАВ'Я: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ ТА КУЛЬТУ 11
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

Фрагмент работы для ознакомления

1 ПРАВОСЛАВ’Я
Православ'я - один із трьох основних напрямків християнства - історично склалося, сформувалося як його східний корінь. Воно поширено головним чином у країнах Східної Європи, Близького Сходу, на Балканах. Назва "православ'я" (від грецького слова "ортодоксія") уперше зустрічається в християнських письменників ІІ століття.
Взагалі, походження даного терміна "православ'я" звичайно пов'язується з поняттям ортодоксія (ortodox), в етимології котрого містяться грецькі слова, які перекладаються як "правильна думка". До визначення я додам, що розуміти православ'я треба не як релігію, а як теологічну систему, що включає ядро і безліч тлумачень основ його. Саме так треба розуміти православіє з погляду наріжного каменю цієї теологічної системи - принципу соборності, що відсутній у католицизмі і його толках. З іншого боку, це поняття означає неухильне слідування основам і традиціям вчення, що уникає навіть найменших розходжень з вихідними установками.
...

2 ПРАВОСЛАВ'Я: ОСОБЛИВОСТІ ВІРОВЧЕННЯ ТА КУЛЬТУ
Основні положення православного віровчення (догмати) зафіксовані з двох рівних за авторитетом для церкви джерелах "Священному Писанні" (Біблії) i "Священному Переданні (переказі)" (матеріали помiсних i вселенських соборів IV-VIII ст. Праці церковних авторитетів того часу, яких називають "святими отцями", давня богослужебна практика).
Головні догмати викладено в Символ віри. (Нiкеоцаргородський Символ вiри) 825-981рр. в 12 членах (параграфах). Це вчення про Трійцю, сходження святого духа тiльки вiд Бога-отця, боговтiлення, спокутування, воскресіння, вознесiння Ісуса Христа як боголюдини, визнання святості єдиної апостольської церкви, необхідності хрещення i чекання воскресiння з мертвих.
Православна традиція вимагає збереження в недоторканості не тільки зміст догматів в інтерпретації "отців церкви" але й збереження їх догматичного формулювання.
...

ВИСНОВОК
Отже, основні положення православного віровчення (догмати) зафіксовані з двох рівних за авторитетом для церкви джерелах "Священному Писанні" (Біблії) i "Священному Переданні (переказі)" (матеріали помiсних i вселенських соборів IV-VIII ст. Праці церковних авторитетів того часу, яких називають "святими отцями", давня богослужебна практика).
Головні догмати викладено в Символ віри. (Нiкеоцаргородський Символ вiри) 825-981рр. в 12 членах (параграфах). Це вчення про Трійцю, сходження святого духа тiльки вiд Бога-отця, боговтiлення, спокутування, воскресіння, вознесiння Ісуса Христа як боголюдини, визнання святості єдиної апостольської церкви, необхідності хрещення i чекання воскресiння з мертвих.
Православна традиція вимагає збереження в недоторканості не тільки зміст догматів в інтерпретації "отців церкви" але й збереження їх догматичного формулювання.
Православ'я не припускає нi збільшення ні скорочення кількості догматiв, що канонізовані вселенськими соборами.
...

Список литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мень А. История религии.- М.: Фонд имемни А. Меня, 1994.
2. Бердяев М. Смысл Истории.- М.: „Мысль”, 1990.
3. Культурология. История мировой культуры: Учеб. Пособие для вузов/ А.Н.Маркова.- М.: Култура и спорт ЮНИТИ, 1995.
4. Розин В. М. Культурология. Учебник для вузов.- М.: Издательская группа „ФОРУМ-ИНФРА-М”, 1999.
5. Иллюстрированная история религий в двух томах, под ред. Д.П.. Шантепи де Соссей, М., 1992
6. Культурология: Учеб. для студ. техн. вузов/ Кол. авт.под ред. Н.Г. Багдасарьян.- М.: Высшая школа, 1998.
7. Кулаков А.Е. Религии мира: 10 – 11 класс Учеб. пос.для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО „Фирма „Издательство АСТ”, 1998.
8. Хрестоматия по культурологии: Учеб. пособие / Составители: Лалетин Д.А., Пархоменко И.Т., Радугин А.А.- М.: Центр. 1998.
9. Иванов В. Г. История етики средних веков.- Ленинград: Издательство Лениниградского университета,1984.
10. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии.- М.: Высшая школа, 1985.
11. Поляков Л.В. Философские идеи в культуре древней Руси.- М.: Знание, 1988.
12. Протоиерей Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире.- М.: Путь, 1997.
13. Авдеев В.А. В помощь страждущей душе.- М.: «Русский хронографъ». 2000.
14. Библейская энциклопедия.- репринтное издание.- М.: ТЕРА, 1990.
15. Толковая Библия / под ред. Лопухина Н.А. - Стокгольм: Институт перевода Библии, 1987.
16. Пространный христианский катехизисъ. – М.: Синодальная типография, 1905.
17. Лісовий І.А. Античний світ у термінах і назвах, - Львів: „Вища школа”, 1988.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00532
© Рефератбанк, 2002 - 2024