Вход

Облік розрахунків з покупцями та замовниками в ДП «Агро-Коблево» Березанського району

Курсовая работа
Дата создания 2010
Страниц 35
Вы будете перенаправлены на сайт нашего партнёра, где сможете оформить покупку данной работы.
1 640руб.
КУПИТЬ

Содержание


ВСУП ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
РОЗДІЛ I Законодавчо – нормативні та теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками та за авансами одержаними
1.1 Законодавчо – нормативні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками та авансами одержаними---------------------------------------------- 5
1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками та за авансами одержаними------------------------------------------------------------------ 10
РОЗДІЛ II Фінансово – економічна характеристика в ДП « Агро-Коблево» Березанського району--------------------------------------------------------------------- 13
РОЗДІЛ III Стан та шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками в ДП « Агро-Коблево» Березанського району
3.1 Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками------ 23
3.2 Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями і
замовниками---------------------------------------------------------------------------------- 25
3.3 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками--- 30
ВИСНОВКИ---------------------------------------------------------------------------------- 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ------------------------------------------------ 38
ДОДАТКИ

Фрагмент работы для ознакомления

ВСТУП
Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб\'єктів господарської діяльності, які зобов\'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.
У процесі господарської діяльності підприємства (операційної, інвестиційної та фінансової) неминуче виникають зв\'язки з різними юридичними та фізичними особами:
• постачальниками ресурсів;
• покупцями продукції (робіт, послуг);
• бюджетом щодо податків і платежів;
• пенсійним фондом, організаціями страхового профілю;
• банком (обслуговування, кредитування);
• пов\'язаними особами (спільна діяльність, участь у капіталі);
• іншими організаціями (науково-дослідними, консалтинговими,
• юридичними, з надання послуг – зв\'язку, охорони, пошти,
• інформаційного забезпечення та ін.);
• фізичними особами (щодо оплати праці, розрахунків за підзвітні
• суми, відшкодування матеріальних збитків).
В обліку відображаються лише зв\'язки, що мають матеріальне вираження у грошовій оцінці. Відвантажуючи виготовлену продукцію , підприємство , як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.
Дебіторами називаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок, минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, оцінених у грошовому вимірнику.
Дебіторською вважається заборгованість, яка виникає в ході взаємовідносин підприємства з економічними агентами (юридичними і фізичними) і належить даному підприємству на певну дату. Боржники зобов\'язані погасити дебіторську заборгованість на основі укладених між економічними агентами договорів.
Відповідно до положень стандарту бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» активом можна вважати лише таку заборгованість, за якою існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена їх сума. Тобто економічні вигоди (гроші) підприємство отримає, якщо боржник не відмовиться від оплати і погашення боргу в установлені строки позовної давності (3 роки).
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Об’єкт дослідження – теоретичні засади ситуаційного обліку та аналізу в ДП «Агро-Коблево» Березанського району. Предметом дослідження курсової роботи є облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками ДП « Агро-Коблево» Березанського району. Метою курсової роботи є дослідження обліку розрахунків з покупцями та замовниками , розкриття основних понять поточної дебіторської заборгованості , синтетичний облік , порядок відображення в облікових регістрах і звітності заборгованості покупців і замовників в ДП « Агро-Коблево» Березанського району.

Список литературы


1. Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні \" від 16.07.1999 p., 996-X V // Відомості Верховної Ради (ВВР). -1999. - 40. -ст.365.
2.Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами доповненнями.
3. Наказ Мінфіну |Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування\" N 291 в д 30.11.99.
4. Інструкція №228/253 від 07.08.96р., затв. Наказом Міністерства статистики і Міністерства транспорту України.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\". Затверджено Наказом Міністерства фі нансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 \"Дебіторська заборгованість\". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. 318, зареєстроване в Міністерстві юстицій України 19.01. 2000 р. за 27/4248.
9. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:Підр.для студ.екон.спец.вищ.навч.закл. – 6-те вид. – К.:А.С.К.,2001. – 784с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік.Підручник для студентів спеціальності ,,Облік і аудит ” вищих навчальних закладів/За ред..проф.Ф.Ф.Бутинця – 6-те вид.,доп. і перероб. – Житомир:ПП,,Рута” , 2005.-756с.
11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доповн./М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; За ред..проф. М.Ф.Огійчука. – К.:Вища Освіта,2003. – 800с.:іл.
12. В.Я.Плаксієнко,Л.М.Пісьмаченко,Є.А.Рябий ,,Бухгалтерський облік у сільському господарстві України” .Підручник /За ред..В.Л.Плаксієнка.-Київ:Центр навчальної літератури,2005.-490с.
13. Азаренкова Г.М. Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод.пос б. для самостійного вивч.дисципліни. - К.: Знання, 2004. - 415 с.
14. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Пос ібник. К:\"Академія\", 2002. - 672 с.
15. Сушко Н.: ,,Бухгалтерський облік і аудит \"207№11с.25-31
16. \" Бухгалтерія в сільському господарстві\" -207.-№8 с.18-22
17. \"Економіка АПК\"-2005р.№12 стр.96-101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні \" від 16.07.1999 p., 996-X V // Відомості Верховної Ради (ВВР). -1999. - 40. -ст.365.
2.Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\" N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами доповненнями.
3. Наказ Мінфіну |Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування\" N 291 в д 30.11.99.
4. Інструкція №228/253 від 07.08.96р., затв. Наказом Міністерства статистики і Міністерства транспорту України.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 \"Баланс\". Затверджено Наказом Міністерства фі нансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 \"Дебіторська заборгованість\". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 \"Витрати\", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. 318, зареєстроване в Міністерстві юстицій України 19.01. 2000 р. за 27/4248.
9. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:Підр.для студ.екон.спец.вищ.навч.закл. – 6-те вид. – К.:А.С.К.,2001. – 784с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік.Підручник для студентів спеціальності ,,Облік і аудит ” вищих навчальних закладів/За ред..проф.Ф.Ф.Бутинця – 6-те вид.,доп. і перероб. – Житомир:ПП,,Рута” , 2005.-756с.
11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доповн./М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; За ред..проф. М.Ф.Огійчука. – К.:Вища Освіта,2003. – 800с.:іл.
12. В.Я.Плаксієнко,Л.М.Пісьмаченко,Є.А.Рябий ,,Бухгалтерський облік у сільському господарстві України” .Підручник /За ред..В.Л.Плаксієнка.-Київ:Центр навчальної літератури,2005.-490с.
13. Азаренкова Г.М. Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод.пос б. для самостійного вивч.дисципліни. - К.: Знання, 2004. - 415 с.
14. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Пос ібник. К:\"Академія\", 2002. - 672 с.
15. Сушко Н.: ,,Бухгалтерський облік і аудит \"207№11с.25-31
16. \" Бухгалтерія в сільському господарстві\" -207.-№8 с.18-22
17. \"Економіка АПК\"-2005р.№12 стр.96-101
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТам, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017