Вход

Инфокоммуникационная сеть , СКС и IP ATC «HighLink»

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 434745
Дата создания 2020
Страниц 37
Мы сможем обработать ваш заказ 23 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
820руб.
КУПИТЬ

Содержание

Кіріспе
1 Инфокоммуникациялық желі мен құрылымдалған кабельдік жүйе және «HighLink» IP ATC
1.1 Инфокоммуникациялық желі құрамы
1.2 Құрылымдалған кабельдік жүйе
«HighLink» IP ATC
Қорытынды
Қолданылған дереккөздер тізімі
А.Қосымшасы

Введение

Кіріспе

Инфокоммуникациялық желі - қазіргі заманауи офистердің, мекемелер мен кәсіпорындардың қажеттілігіне айналған. Осы инфокоммуникациялық желінің негізі болып кабельді желілер мен жүйелер болып табылады. Онсыз құрылысы біткен жаңа коммерциялық объекті де, тұрғын үйде тапсырылмайды. Сонымен инфокоммуникациялық желі дегеніміз не?
Кез - келген электр байланыс желісін инфокоммуникациялық желі деп қарастыруымызға болады. Оны GIS ұйымы да растайды. Осы идея бойынша барлық Ұлттық ақпараттық қоғамдар - бір әлемдік қоғамдастыққа бірігіп, GII негізделуі тиіс. GII - өз есебінде құрылу принципі мен дамуы ITU - T және басқа да халықаралық ұйымдар белгілеген Ұлттық ақпараттық желілерден тұрады [1].
GII құраушылар міндетінде келесідей мақсаттар тұрды: GII - халықаралық интеграцияланған көпшіліктік а қпараттық желі, оның негізі - аймақтық және жаһандық ақпаратты - коммуникациялық жүйелер мен цифрлы теледидарлама, радио хабарлар тарату, жерсеріктік және жылжымалы байланыс жүйелері интеграциясы болып табылады. Ал, осы көрсетілген біртұтас ақпараттық кеңістікті, телекоммуникацияның бір жүйеге келтірілуін, ақпарат алмасудың стандарттарын белгілі бір жүйелеу, ақпараттық экономикаға бет бұру, қоғамның өміршеңдігі үшін қажетті жаңа технологияларды ендіру сияқты жұмыстар - кейінге қалдыруға болмайтын, күн тәртібіндегі мәселелер болып табылады, яғни инфоқоммуникация саласы - жаһандық сала болып табылады [2].
Жоғарыда айтылып кеткендей, осындай желілердің негізі кабельдік желілер болып табылады. Заманауи мекемелерде мұндай желілер - ҚКЖ деп аталады. Оның негізінде кәсіпорын не офисте әртүрлі байланыс түрлері мен қауіпсіздікке қажетті жүйелерді құруға болады. ҚКЖ ТМД - елдерінде өткен ғасырдың 90 - жылдарының бас жағында қолданыла бастады. Оның өмірге келуі компьютерлік технологияның дамуымен тікелей байланысты. ҚКЖ стандарттау сұрақтарымен көптеген халықаралық және Ұлттық ұйымдар айналысады: ANSI, EIA, ТТА, ISO, IEC, CENELEC және т.б. 1995 жылы жарық көрген ISO/IEC 11801 халықаралық стандартына сәйкес ҚКЖ симметриялы электрлі кабельдер және бір және көп модалы оптикалық кабельдер қолданылу ұсынылады [3].
Ақпараттық технологиялар даму үстінде, жаңа қосымшалар дүниеге келіп, олда жаңасымен алмастырылуда. Соған байланысты ҚКЖ заманауи офистер мен кез - келген ғимараттардың сол өз аумағындағы «жүйке» жүйесі болып табылады. Олай болса, ҚКЖ әрі қарай дамып, құрамдылық, әмбебаптылық және дамуға бейімділік сияқты принциптерді алға тартып, кең қолданылуда [4].
Заманауи офис, инфокоммуникациялық желілердің негізі болып табылатын ҚКЖ - ден басқа да телекоммуникациялық жабдықтарды қажет етеді. Соның бірі мен бірегей АТС - лар. Осы жұмыста кең қолданыстағы мекемелік «HighLink» IP ATC жайлы деректер де берілген

Фрагмент работы для ознакомления

В работе приведены особенности инфокоммуникационной сети, СКС, а также характеристика IP ATC «HighLink».
Реферат подготовлен выпускником для поступления на работу. Одобрен работодателем.

Список литературы

Қолданылған дереккөздер тізімі

1 Н.Т. Сайпиденов, К.У. Мухамедрахимов. Инфокоммуникациялық желі құру - заман талабы. Сборник «Республиканской научно - теоретической конференции «Сейфуллинские чтения - 13: сохраняя традиции, создавая будущее», посвященная 60-летию КазАТУ им. С.Сейфуллина». - Астана. ҚазАТУ. - 2017. - 147 с.
2 Ж.Ш. Жаңаберген, К.У. Мухамедрахимов . Инфокоммуникациялық желі құру. С.Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары - 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары жинағы.- Нұр-Султан, 2019. - 261 с.
3 Стандарт ANSI/EIA/TIA-570. Стандарт телекоммуникационных кабельных систем жилых и малых коммерческих зданий. Қолжеткізім режимі: https//www.ivtechno.ru/files/TIA-EIA-570.pdf.Қолданыстағы күні: 10.01.2020.
4 Жикеев А.А., Алиев А.К. Современные сети телекоммуникации. Особенности инфотелекоммуникационных сетей. Қолжеткізім режимі: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Informatica/1_155469.doc.htm. Қолданыстағы күні: 11.01.2020.
5 Лекции по учебной дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети». Қолжеткізім режимі: https://studopedia.ru/17_45464_informatsiya.html. Қолданыстағы күні: 12.01.2020.
6 Кривуца В.Г., Скляренко С.Н., Улеев А.П. Телекоммуникационные сети и технологии - Харьков.: ООО «Компания СМИТ», 2007. - 324 с.
7 Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. том 3. Мультисервисные сети. М.: Горячая линия - Телеком, 2015. - 592 с.
8 Урядов В.Н., Тарченко Н.В., Тишков П.В. Современные технологии средств и систем телекоммуникаций. Конспект лекций. Минск: БГУИР, 2008. - 198 с.
9 Официальный сайт профессора Кунегина С.В. Қолжеткізім режимі: http://kunegin.com/ref7/fiber/vols1_3.htm. Қолданыстағы күні: 13.01.2020.
10 Резникова Н.П., Демина Е.В., Булгак В.Б. Менеджмент в телекоммуникациях / Под ред. Н.П. Резниковой. - М.: Эко - Трендз. - 2008. - 392 с.
11 Смирнов И.Г. Структурированные кабельные системы. - 3 изд., перераб. и доп.- М.: Эко - Трендз, 2010. - 178 с.
12 Структурированная кабельная система. Понятия. Қолжеткізім режимі: Қолданыстағы күні: 14.01.2020.
13 Семенов А.Б. Волоконно - оптические подсистемы современных СКС. - М.: Академия АйТи: ДМКПресс, 2007. - 632 с.
14 Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. - 5 - е изд., перераб. и доп. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 232 с.
15 СН РК 3.02-17-2011. Структурированные кабельные сети. Нормы проектирования. Қолжеткізім режимі: Қолданыстағы күні: 15.01.2020.
16 IP ATC HighLink. Қолжеткізім режимі: https://nag.ru/news/provider/25363/ip-atc-highlink.html. Қолданыстағы күні: 16.01.2020.
17 Nag.Ru - информационно-аналитический портал. Қолжеткізім режимі: https://nag.ru/about.html. Қолданыстағы күні: 17.01.2020
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022