Вход

Физическая культура в гармоничном развитии личности

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 374204
Дата создания 09 января 2018
Страниц 13
Мы сможем обработать ваш заказ 29 октября в 10:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
270руб.
КУПИТЬ

Описание

Фізична культура в сучасному суспільстві все більше стає важливим чинником підтримки й укріплення здоров’я людини, удосконаленням її культури, спосіб спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Цей вид діяльності інтенсивно впливає на всі сфери суспільного буття. Фізичне і духовне здоров’я нації є надзвичайно важливим елементом економічного і політичного життя суспільства,значу-щим компонентом світоглядної й ідеологічної позиції поведінки людей. ...

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………………………...………...3

1. ПОНЯТТЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ…………..4
1.1. Складові частини виховання всебічно Розвиненої людини………...5
2. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ…………….6
3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ……………………..………………....................................8

ВИСНОВОК…………………………………………………………………12

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………..............................13

Введение

З’ясування ролі фізичної культури у всебічному розвитку особистості в нашій країні був і є предметом інтенсивного дослідження науковців і пов’язувався, перш за все, з осмисленням сутності фізичного виховання і фізичної культури. Але акцент у цих дослідженнях має більш медико-біологічний характер. Разом з тим, не повністю розкривалася глибина, інтегративна сутність фізичної культури, з питань розвитку особистісних характеристик людини, її соціокультурного аспекту. Поняття фізичної досконалості пов’язувалося, як правило, з уявленням про міру гармонійного фізичного розвитку і всебічної фізичної підготовленості людини. Головна увага приділялася руховій активності на противагу інтелектуальному і соціально-психологічному розвитку. Це спричинило порушення докорінних зв’язків фізичної культури із загальною культурою людини, її духовним початком.
Такий підхід (при всій важливості розвитку фізичних здібностей, коли вони розглядаються первинно як природні, біологічні) є недостатнім, оскільки він не дозволяє вирішувати питання всебічного і гармонійного розвитку особистості: „Фізична культура, як ніяка інша сфера культури, містить у собі найбільший потенціал формування особистості як цілісності у своїй тілесно-духовній єдності. Тому культурна діяльність (у тому числі і тілесна) набуває суспільно-корисну значущість, оскільки її предметом, метою й головним результатом є розвиток самої людини.

Фрагмент работы для ознакомления

Моральне виховання. Мораль — це історично сформовані норми і правила поведінки людини, які визначають її ставлення до суспільства, людей, праці, до себе. Моральне виховання вирішує такі завдання, як формування моральних понять, суджень, почуттів і переконань, навичок і звичок поведінки, що відповідають нормам суспільства.Естетичне виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вироблення умінь творити прекрасне у повсякденному житті. Перша група завдань включає формування естетичних знань, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації; друга — активну участь кожного вихованця у створенні прекрасного своїми руками[2]2. ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЖИТТІ ЛЮДИНИУ статті 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" сказано, що "фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості".Фізична культура виникла одночасно із загальною культурою на ранніх ступенях розвитку цивілізацїї. На перших порах засоби фізичної культури відбивали матеріальний рівень життя людини, випливали, як правило, з природних форм руху (ходьби, бігу по пересіченій місцевості, кидання каміння і палок, стрибків, плавання тощо) і використовувалися, головним чином, для підготовки людей до існування.Водночас з розвитком суспільства фізична культура відгалужується від загальної культури в самостійну галузь. Уже в первісному суспільстві вона набуває цілеспрямованого характеру і використовується для підготовки до виконання окремих видів діяльності. Головними чинниками всебічного розвитку, перш за все, є розвиток усіх видів діяльності людини та вміння використовувати їх у повсякденному житті. Ступінь їх вираженості визначається багатьма чинниками, головними з яких є прояв різноманітності змісту, форм, методів і засобів діяльності людини та їх оптимальне поєднання.У своїй основі фізична культура, як і кожна з видів культури, має духовну і матеріальну форми вираження, її духовна сторона проявляється у зростанні загального інтелекту людини, у зміні її психоемоційного стану, розумових здібностей, у надбанні науково-теоретичних знань з галузі фізичної культури та спорту, інших гуманітарних та біологічних наук (психології, педагогіки, соціальної психології, анатомії, фізіології, гігієни, біомеханіки) та їх раціональне використання в повсякденному житті.Матеріальна форма прояву фізичної культури - це розвиток фізичних якостей людини, зміни структурно-функціональних параметрів людського організму в цілому та його окремих систем і органів, а також вираження функціонального взаємозв'язку між ними.Ступінь вираження як духовної, так і матеріальної форм прояву фізичної культури залежить від рівня розвитку суспільства (соціального, політичного, економічного, наукового, духовного тощо).Таким чином, можна вважати, що фізична культура - це сукупність досягнень суспільства у створенні та раціональному використанні спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого вдосконалення людини.Основними показниками розвитку фізичної культури на даному етапі розвитку нашої держави, як це сказано в главі 2 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", є рівень здоров'я, фізичний розвиток та підготовленість різних верств населення; ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності; рівень розвитку системи фізичного виховання; рівень впровадження у фізичну культуру досягнень науково-технічного прогресу; відображення явищ фізичної культури в засобах масової інформації, у творах мистецтва і літератури; матеріальна база; рівень спортивних досягнень тощо.Велику силу впливу має фізична культура і спорт на естетичне виховання. Вони розвивають у людини здатність сприймати, відчувати, правильно розуміти, оцінювати прекрасне у вчинках і особливо в рухах. Під впливом занять пропорційно і гармонійно розвивається форма тіла (витонченість, постава, розвиток мускулатури тощо), більш точними, досконалішими і цілеспрямованими стають рухи, зменшуються фізичні зусилля, зростає раціональність та естетичність їх виконання. Отже ми дізнались, що фізична культура - дієвий засіб для виховання всебічно гармонійного розвитку особистості, які поєднують в собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки[3]3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ «Гармонійний, всебічний розвиток діяльності людського організму має становити загальну мету виховання і освіти, завдання яких тільки зокрема відрізняються між собою: виховання захоплює в свою область моральні якості людини і його вольові прояви, отже, сприяє виробленню морального характеру особи, між тим як освіта має на увазі систематичне розумовий, естетичний і фізичний розвиток; воно має привчити спортсмена ізолювати одержувані їм відчуття і враження, порівнювати їх між собою і складати з уявлень абстрактні поняття, діяти з можливо більшою доцільністю і наполегливістю».ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА — спрямована на  розвиток фізичних, морально-вольових і інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом історії розвитку людства. При виконанні майже всіх виробничих дій необхідні тривала і напружена увага, висока рухливість організму, точні та швидкі реакції — все це можливо тільки при доброму стані здоров’я, гармонійному фізичному розвитку. У суспільстві немає інших засобів, крім фізкультури і спорту, за допомогою яких можна було б готуватися до виробництва. Регулярні фізичні вправи впливають на продуктивність роботи, сприяють високій творчій активності людей, зайнятих розумовою та фізичною працею, удосконаленню низки необхідних якостей: глибини мислення, комбінаторних здібностей, оперативної, зорової та слухової пам’яті, сенсомоторних реакцій.Фізкультура є важливим чинником зниження захворюваності й травматизму на виробництві, оберігає організм працівника від переванта-ження, перенапруги, перевтоми і протягом усього робочого дня підтримує високий рівень працездатності без шкоди для здоров’я. Фізкультура та спорт необхідні для всіх людей, а не тільки для тих, у професіях яких потрібна особлива фізична сила або особливі розумові зусилля. Сучасні умови життя (як на виробництві, так і в побуті) призводять до неухильного зниження рухової активності людини, яка тягне за собою зниження тренованості організму, розумової та фізичної працездатності, зниження опірності організму людини до різного роду захворювань. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини і їхнього оптимального об’єднання в процесі її культурного розвитку. У процесі культурного розвитку людина послідовно діє в трьох напрямках: засвоює культуру, виступаючи об’єктом її впливу, в цей же час  формується людська особистість, розвиваються її здібності.

Список литературы

1. М.Є. Лещенко,всебічний розвиток особистості та її самовизначення., УДК 37.015., Чернігів 2012

2. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/16/ .,Зародження та розви-
ток ідеї про всебічний розвиток особистості.

3. Ільницький В.І., Ясінський Є.А. Фізичне виховання у навчальних закладах.– Тернопіль, 2000.

4. http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/373/fizichna-kultura Фармацевтична енциклопедія.,фізична культура
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2021