Вход

Контрольная работа по административному праву

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 372
Страниц 11
Покупка готовых работ временно недоступна.

Содержание

1. Вступ. 3
2. Проблема визначення меж правового регулювання у сфері державного управління.4
3. Висновок. 10
4. Список використаної літератури.11

Фрагмент работы для ознакомления

Адміністративне право як самостійну галузь права становить сукупність норм. Вони мають назву адміністративно-правових. Адміністративно-правові норми забезпечують регулювання суспільних відносин у різних сферах публічного, тобто державного і самоврядного, управління з пріоритетною орієнтацією на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян.
Надзвичайно важливим і актуальним питанням здійснення управлінської діяльності є проблема відповідальності в державному управлінні. Розпочате з набуттям Україною незалежності реформування її політичної системи, а відповідно, розвиток різноманітних форм самоуправління (саморегуляції), децентралізації управління змінюють правовий статус та компетенцію суб'єктів державного управління. Це, в свою чергу, впливає на форми державно-правового примусу і відповідальності в сфері державного управління у напрямку їхнього розширення, появи нових механізмів, які дають змогу застосовувати примус і відповідальність щодо безпосередніх учасників управлінських відносин через різноманітні демократичні інститути правової держави
Сьогодні, однак, цю проблему слід розглядати, виходячи з реального стану, коли процес державного управління, вплив суб'єкта управління на його об'єкт все ще має переважно державно-владний характер. Форми цієї державно-владної діяльності різні: нормативно-правове регулювання, правозастосовна діяльність, організаційно-правова діяльність тощо. Слід зазначити, що незалежно від того, має ця діяльність правову форму чи ні, вона є державно-владною і включає державний примус

Список литературы

1) Абизов В.С, Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. — К., 1995.
2) Державне управління в Україні організаційно-правові засади Навчальний посібник / Н Р Нижник, С Д Дубенко, В / Мельниченко та ін / За заг ред Н Р Ниж¬ник - К Вид-во УАДУ, 2002 - 164 с
3) Мельниченко В Політична відповідальність у державному управлінні // Віче - 2003 - № 1 - С 20
4) Павленко Р Моделі реалізації парламентської відповідальності уряду // Нова влада Збірник аналітичних маетріалів-К Факт 2000-Т 1 (1) — С 5
5) Дробот І Чому населення не любить чиновників'? Присяга як чинник удоско¬налення державного управління // Людина і влада - 2000 - № 7-8 - С 24
6) Ответственность в управлении / Под ред А Е Лунева Б М Лазарева -М Наука 1985-С 191
7) Лейст О Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М 1981. - С. 92-93.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2020