Вход

Контрольная работа по административному праву

Реферат*
Код 372
Страниц 11
Мы сможем обработать ваш заказ 20 марта в 8:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
530руб.
КУПИТЬ

Содержание

1. Вступ. 3
2. Проблема визначення меж правового регулювання у сфері державного управління.4
3. Висновок. 10
4. Список використаної літератури.11

Фрагмент работы для ознакомления

Адміністративне право як самостійну галузь права становить сукупність норм. Вони мають назву адміністративно-правових. Адміністративно-правові норми забезпечують регулювання суспільних відносин у різних сферах публічного, тобто державного і самоврядного, управління з пріоритетною орієнтацією на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод громадян.
Надзвичайно важливим і актуальним питанням здійснення управлінської діяльності є проблема відповідальності в державному управлінні. Розпочате з набуттям Україною незалежності реформування її політичної системи, а відповідно, розвиток різноманітних форм самоуправління (саморегуляції), децентралізації управління змінюють правовий статус та компетенцію суб'єктів державного управління. Це, в свою чергу, впливає на форми державно-правового примусу і відповідальності в сфері державного управління у напрямку їхнього розширення, появи нових механізмів, які дають змогу застосовувати примус і відповідальність щодо безпосередніх учасників управлінських відносин через різноманітні демократичні інститути правової держави
Сьогодні, однак, цю проблему слід розглядати, виходячи з реального стану, коли процес державного управління, вплив суб'єкта управління на його об'єкт все ще має переважно державно-владний характер. Форми цієї державно-владної діяльності різні: нормативно-правове регулювання, правозастосовна діяльність, організаційно-правова діяльність тощо. Слід зазначити, що незалежно від того, має ця діяльність правову форму чи ні, вона є державно-владною і включає державний примус

Список литературы

1) Абизов В.С, Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. — К., 1995.
2) Державне управління в Україні організаційно-правові засади Навчальний посібник / Н Р Нижник, С Д Дубенко, В / Мельниченко та ін / За заг ред Н Р Ниж¬ник - К Вид-во УАДУ, 2002 - 164 с
3) Мельниченко В Політична відповідальність у державному управлінні // Віче - 2003 - № 1 - С 20
4) Павленко Р Моделі реалізації парламентської відповідальності уряду // Нова влада Збірник аналітичних маетріалів-К Факт 2000-Т 1 (1) — С 5
5) Дробот І Чому населення не любить чиновників'? Присяга як чинник удоско¬налення державного управління // Людина і влада - 2000 - № 7-8 - С 24
6) Ответственность в управлении / Под ред А Е Лунева Б М Лазарева -М Наука 1985-С 191
7) Лейст О Э. Санкции и ответственность по советскому праву. - М 1981. - С. 92-93.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала, который не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, но может использоваться в качестве источника для подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2019