Вход

Контрольная по административному процессу (тесты + задачи)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 363
Страниц 13
Покупка готовых работ временно недоступна.

Содержание

1. Завдання для контрольної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»3
Задача 1. 7
Задача 2. 9
Додаток до завдання 1: 11
Список використаної літератури: 13

Фрагмент работы для ознакомления

1. Знайдіть правильну відповідь
1.1. Справу щодо оскарження особою наказу міністерства у зв'язку з його неконституційністю розглядає за суттю:
а) Вищий адміністративний суд України;
б) окружний адміністративний суд;
в) Конституційний Суд України;
г) Верховний Суд України.
1.2. Адміністративну справу щодо оскарження особою рішення, дій чи бездіяльності посадової особи виконкому місцевої ради розглядає у першій інстанції:
а) місцевий загальний суд;
б) окружний адміністративний суд;
в) Вищий адміністративний суд України.
1.3. Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо:
а) дострокового припинення повноважень народного депутата України;
б) скасування реєстрації кандидата на пост Президента України; (Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В.І. « Відповідно до частини четвертої статті 18 КАС України були підсудні Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму та скасування реєстрації кандидата на пост Президента України» [5])
в) встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів.
1.4. Якщо прокурор в інтересах держави подав до адміністративного суду позов про скасування рішення місцевої ради, то він виступає в адміністративному процесі як:
а)сторона;
б) третя особа, яка заявляє вимоги на предмет спору;
в) законний представник держави; (Ст 36-1 Закону України «Про прокуратуру» Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави
процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів
громадянина або держави у випадках, передбачених законом
г) представник держави на основі договору.
2. Знайдіть пункти, які є зайвими
2.1. До предмету адміністративної юрисдикції належать:
а) спори фізичних та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності (пп.1 п.1 ст.17 КАСУ)
б) справи про накладення адміністративних стягнень;-
в) справи, що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;
г) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу. (пп.2 п.2 ст.17 КАСУ)
2.2. Сторонами в адміністративному процесі є:
а) заявник та заінтересована особа;
б) позивач та відповідач (п.1 ст.50 КАСУ «Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач.»)
в) скаржник та суб'єкт оскарження;
г) заявник та відповідач.
2.3. Основними ознаками змісту публічно-правових відносин, що належать до адміністративної юрисдикції, є:
а) обов'язкова участь у таких відносинах суб'єкта із публічно-владними повноваженнями [6]
б) рівноправність учасників правовідносин;
в) диспозитивність у правовідносинах
г) домінування публічного інтересу у реалізації правовідносин,
3. Виберіть твердження, що відповідають дійсності
3.1. а) Верховний Суд України розглядає справи про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України. (за заявою ЦВК про скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України з підстав, передбачених пунктами 1—8 ч. 1 ст. 56 Закону (ч. 2 цієї статті, ч. 2 ст. 2436 ЦПК).
б) Місцевий загальний суд розглядає справи про оскарження дій органів державної влади. (у ст. 55 Конституції України вказується, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.)
в) Адміністративний суд розглядає справи про оскарження правових актів індивідуальної дії за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням позивача.(п.2 ст. 19. КАСУ «Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.»
г) Справи про оскарження дій (бездіяльності) посадових (службових) осіб виконкомів місцевих рад підсудні місцевому загальному суду або окружному адміністративному суду за вибором позивача. (п.3 ст. 18 КАСУ «Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача» (альтернативна підсудність))
3.2. а) Місцеві адміністративні суди, Верховний Суд України вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції. (ч. 1 ст. 20 КАСУ «Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.»)
б) Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному адміністративному суду. (ч. 1 ст. 21 КАСУ «Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній за¬яві, якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному адміні¬стративному суду.»)
в) Адміністративну процесуальну дієздатність мають фізичні особи, які досягли шістнадцяти років і не визнані судом недієздатними.
г) Відповідачем в адміністративній справі можуть бути лише фізичні та юридичні особи.
4. Доповніть словами, яких не вистачає
4.1. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи: що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; про накладення адміністративних стягнень . (Стаття 17 КАСУ. «Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ» )
4.2.За винятковими обставинами Верховний Суд України переглядає судові рішення адміністративних судів за обставинами. (Стаття 235. КАСУ «Суд, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами»)

Задача 1.
Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Оксана Остапчук звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. Остапчук уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин. О. Остапчук звернулася за допомогою до юридичної клініки.
Чи правильна ухвала суду?
До якого суду належало звернутися О. Остапчук?
Підготуйте консультацію.
Задача 2.
Андрій Онищенко був членом гаражно-будівельного кооперативу «Зоря» уже близько двадцяти років. На території кооперативу знаходиться його гараж, а земля, на якій розташований гараж, належить йому на праві власності. Так як кооператив не допомагав в обслуговуванні гаража, території біля нього, та оскільки земля належала А. Онищенку на праві власності, то він виявив бажання вийти з кооперативу. А. Онищенко неодноразово звертався з проханням до правління кооперативу, до загальних зборів, щоб вийти з кооперативу, однак реакції не було. Після цього він перестав сплачувати членські внески.
Оскільки А. Онищенко протягом року не сплачував членські внески, керівництво кооперативу надіслало йому рішення зборів кооперативу, де зазначалося, що через несплату членських внесків його виключено з кооперативу і покладено на нього обов'язок сплатити
членські внески за дванадцять місяців у розмірі 1 400 грн. з урахуванням пені (тобто за період поки він ще був членом кооперативу),
А. Онищенко звернувся в юридичну клініку з проханням підготувати позов до адміністративного суду про протиправність такого рішення кооперативу.
Чи потрібно А. Онищенкові звертатися до адміністративного суду за захистом своїх інтересів?
Порадьте А. Онищенкові, як можна захистити його інтереси.

Список литературы

1. Бандурка О.М. Адміністративний процес : підручник для вищих навч. закл. / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко.- К., 2002.- 288с.
2. Кодекс адміністративного судочинства України: за станом на 18 січня 2013 року. – Відомості Верховної Ради України.: 2005, N 35-36, N 37, ст.446
3. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: Навчальний посібник / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.
4. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник / [Рябченко О.П., Бутенко В.І., Ясинок М.М. та ін.]. – Суми: Видавництво „МакДен”, 2008. – 200 с.
5. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n016d710-12
6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_1/PB-1/pb-1_1.pdf
7. http://justice.km.ua/?dep=page&dep_up=620&dep_cur=909
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2020